HomeHet keerpunt van BrabantPagina 15

JPEG (Deze pagina), 912.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

ig Cv Y W Y Y W 4 C Y C H jx.
1
l
1
t
t 13
brengen." Men zou zich zelf dus helpen, ook wat de geldelijke
verplichtingen betrof. En de daad bij het woord voegend, werd
een commissie ingesteld, die advies zou uitbrengen 0.a. over het
verpachten der tienden, ten bate van het gewest, in plaats van
, voor de kas der Generaliteit, want naast de organisatie van het
j bestuur was het vormen eener eigen kas dringend noodzakelijk.
{ Blijkbaar ging dat niet zoo gemakkelijk als men aanvankelijk
l gemeend had, want telkens en telkens werd de verpachting ver-
j schoven en in advies gehouden: mogelijk was men huiverig zich
j zoo vierkant op de plaats der Staten-Generaal te stellen. Er was
j ook reden om den gevierden breidel een weinig in te toomen.
j De Staten-Generaal waren niet van plan de Generaliteit los te
1 laten en hadden op 5 juni een commissie benoemd, bestaande
, uit de leden G. D. jordens, H. de Sandra Veldtman, W. A.
Lestevenon en W. Queijsen, die de opdracht hadden het opper-
l bestuur der Staten­Generaal te herstellen, indien het niet goed-
j schiks zou gaan, dan zelfs met behulp van de militaire macht.
j De Provisioneele Representanten werden niet erkend, en de wetten,
` ` ”"""die vóór den inval der Franschen in zwang waren, moesten weer
volledig worden onderhouden. Dat was geen looze bedreiging.
j ln een beroep om bemiddeling, door de Representanten tot Holland
gericht, zeggen dezen: ,,Verscheiden militaire corpsen rijden het
` platte land af, en verkondigen schrik en slavernij aan onze pas
j verloste medeburgers .... Broeders! Kunt gij gedoogen, dat wij
zo mishandeld worden? Kunt gij, die de magt om ons te redden
hebt, ons ten prooij laaten aan het militair geweldt, waartegen
wij niet dan nutte burgers kunnen overstellen? .... Kunt gij ge-
, doogen, dat er binnen het gewest der vrije Batavieren een ander
wettig gezag bestaat, dan hetgeen gebouwd is op ’s Volks opper-
j magt, en is voortgevloeid uit de vrije keuze der Burgeren?"
l En in het protest op 1 juli 1795 door de Representanten aan
j de Commissie toegezonden, schrijven zij, dat zij de verantwoorde-
j lijkheid voor alle ongelukkige gevolgen, die er uit zouden kunnen
j voortkomen, voor rekening der Commissie laten, en dat zij ,, voor
het Volk van Bataaisch Braband, reserveeren zodanige middelen,
j als hetzelve noodig zal oordeelen te moeten gebruiken, om zijne
rechten te maintineeren."
Het zeker niet denkbeeldige gevaar van een burgeroorlog, -
immers de vaderlandsche sociëteiten besloten reeds tot een al-
gemeene wapening"), - werd gelukkig bezworen door een
1
l
r