HomeHet keerpunt van BrabantPagina 14

JPEG (Deze pagina), 935.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

12 W
gevaardigd, waarvan de korte zin deze was, dat de Generaliteits-
j landen provisioneel ,, soo lange een Nationaale Vergadering door
" het geheele Bataafsche Volk, waar van ook zij alsdan mede een
deel zullen uitmaaken, niet zal zijn daar gesteld", op den ouden
voet zouden worden geregeerd. Welke publicatie dan nog ,, met ‘,
alle mogelijke plegtigheid, door het luiden en speelen der klok- `
ken, of op zodanige andere meest convenabele wijze" zou moeten
worden bekendgemaakt. Dat was wel wat al te veel gevergd van i
j de lijdzaamheid van de Provisioneele Representanten, die in hunne {
eerste vergadering juist besloten hadden een commissie naar Den ,
Haag te zenden om de Republiek geluk te wenschen met den
gesloten vrede en mededeeling te doen, dat zij zich hadden ge-
j constitueerd als de vertegenwoordiging van het volk van Ba- l
i taafsch Brabant, er bij voegend, dat dit daarom ,,toetreedt tot j
het Bondgenootschap der Vereenigde Nederlanden, en, uit dien j
hoofde, requireert" alle rechten, die de overige zeven Gewesten
hebben, en dus ook zitting in de vergadering van Hun Hoog
i" Mogende. Het antwoord op deze sommatie, die in de Staten- E
vergadering van 16 juni ter tafel kwam, was, dat zonder het u M
, goedvinden der respectieve gewesten die erkenning niet kon
gl worden gedaan: de beslissing der afzonderlijke gewesten moest i
dus worden afgewacht.
Brabant kon echter zoo lang niet wachten. Een proclamatie _`
ï aan heel het Bataafsche Volk zou uiting geven aan zijn wenschen V
5 en eischen, en wel in bewoordingen, die geheel en al de pen en
1 het karakter van Pieter Vreede verraden. ,, Zo ooit eenig Volk
mishandeld is en geteisterd, zo ooit eenig Volk werdt uitgezoogen,
onrechtvaardigheden en knevelaarijen ondervondt, zo ooit eenig 1
,ç ‘ Volk vertrapt werdt en veragt, het waren de Bewooners der Gene- `G
raliteitslanden .... Wij zullen ons niet vergaapen aan het lokaas, 4
dat het slegts pmvisioneel, dat het slegts voor een tijd is, dat den
ouden stand der zaaken bij ons weder zoude hersteld worden.
V De Slavernij van eenen dag, is nog te lange voor een vrije ziel . .. r
Zij is te drukkende voor ons, om ze aan te neemen, te schandelijk j
if voor U, Bataavenl, om ze ons op te leggen. Daar de Bataaven j
vrij zijn, zijn wij ook vrij. - En daar wij vrij zijn, willen wij geene
ä kluisters, ook zelfs voor geen oogenblik”. En wat de geldelijke
lasten betreft, zoo luidt het in dezelfde opgewonden, maar duide-
lijke taal: ,, Onze lasten zullen wij, naar ons vermogen, door ons
zelfs mede bereekend en bepaald, in de gemeene belangens toe-
j
tl
(;.
L K