HomeHet keerpunt van BrabantPagina 13

JPEG (Deze pagina), 917.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

Y jr.
11
het Generaliteitsland. En ook Vreede trok naar Den Haag, ver-
gezeld van jan Pannebakker, als afgevaardigden van een zestigtal
: plaatsen uit de Meierij om de aanspraken van deze te bepleiten.
j Het ligt voor de hand, dat die onderlinge verdeeldheid de positie
van Brabant in Den Haag zeer verzwakte, en dat er in die om-
1 standigheden noch voor de eene noch voor de andere partij veel
heil te verwachten was. Blijkens een brief van de vertegenwoor-
digers van Den Bosch aan het Stadsbestuur heeft Vreede her-
. haaldelijk in Den Haag gepoogd contact met hen te krijgen. Op
23 Mei schreven zij o. a.: ,,Huyden over de tafel zittenden, wierd
bij ons tweemaalen door den heere Vreede cum suis belet gevraagd
i om te spreeken over het voegen der belangen van de Stad bij die
· der Meyerye, maar om meer dan eene reden verschoonden wij
[ alle mondgesprek met die heeren ". *4) Een hernieuwde poging
van Vreede had evenmin succes. Het is dus heel begrijpelijk,
t dat Vreede toen zijn eigen weg ging, en naar Tilburg afgevaar-
digden bijeenriep uit de vier kwartieren der Meierij, uit het land
j van Cuijck en uit eenige steden, om de plannen van Den Bosch
j te dwarsboomen en de pas verkregen gelijkheid voor heel de
j bevolking va·n Brabant werkelijkheid te doen worden. Den Bosch
heeft toen de bakens nog trachten te verzetten en is onderhande-
j lingen gaan aanknoopen met de kwartieren der Meierij. Doch
het was te laat. Vreede had door zijn voortvarendheid het pleit
gewonnen, en schoorvoetend heeft ook Den Bosch zijn afgevaar-
digden gezonden naar de vergadering, die op 6 juni te Tilburg
zou bijeenkomen. *5) Voor Brabant was die eenheid noodzakelijk,
want er dreigde geen gering gevaar. Op 5 juni 1795 was het
. Tractaat van Vrede en Alliantie met de Fransche Republiek ge-
ratificeerd, en reeds waren geruchten doorgedrongen, wat de
Staten­Generaal na het sluiten van den vrede ten opzichte van
het Generaliteitsland van plan waren. Doch Brabant, en hier was
Brabant wederom Pieter Vreede, zou een daad stellen, in plaats
van lijdelijk af te wachten. Op zijn voorstel constitueerden onder
nadere approbatie van hunne committenten de afgevaardigden te
Tilburg zich tot: ,,de Vergadering van Gedeputeerden provisioneel
l representeerende het Volk van Bataafsch Braband". *6) Op ll juni
M waren de goedkeuringen binnen, en had het Brabantsche volk
overeenkomstig de beginselen der Revolutie zijn vrijheid her-
nomen. Ondertusschen was op 8 juni, - men ziet, de datums
r grijpen in elkaar, - door de Staten­Generaal een publicatie uit-