HomeHet keerpunt van BrabantPagina 12

JPEG (Deze pagina), 950.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

l
l
‘l .
10
den aan Brabant de uitoefening dier souvereiniteit te zijner tijd ‘
in handen te zullen geven, gelijk de andere gewesten die hadden? Q
Die bedoeling zullen zij wel niet gehad hebben. Immers nog
geen week daarna, nl. op 10 Maart, kwam een memorie binnen, j
behelzende klachten van de stad Steenbergen en zes onderhoorige
districten, dat hunne Gedeputeerden niet toegelaten waren ter ver- ä
Z gadering van Hun Hoog Mogenden, waarop 20 Maart een resolutie l
Z genomen werd, die, gericht ,, aan de respective Magistraaten in
Q; de Steeden van de Generaliteitslanden", een platonische ver- ,
jj klaring van medelijden inhield over de ondervonden rampen, als-
mede de verzekering, ,, dat Hoog Mogenden niets onbeproefd
zullen laaten om dezelve te verbeeteren, en haar meede die vrij-
heid te doen genieten, waar op het geheele Volk van Nederland
l een wettige aanspraak heeft", terwijl het stuk sluit met de toe-
zegging: ,, dat haar Hoog Mogende steeds werkzaam zijn om
wanneer de zuilen van den Staat op onwrikbaare gronden zullen
gevestigt worden, of het al verwoestend Oorlog eenmaal zal zijn
r opgehouden, immers bij de eerste zig daar toe opdoende geleegen-
heid, zoodanige schikkingen te beraamen als meest geschikt zullen j
zijn, om aan alle dezelve regtmatige klagten en wettige vorde- j
, ringen voor zoo veel in hun vermogen zal zijn, te voldoen ".
Y Met zulke vage beloften en blanco wissels op de toekomst j
wenschte men in Brabant niet gepaald te worden. è
i Doch, ongelukkig, trok men daar niet één lijn, maar bleek
i in Den Bosch, en in navolging daarvan ook in sommige andere
. steden, nog de meening te heerschen, dat alleen een stad het
. platteland kon vertegenwoordigen. De leuze van Vrijheid en A
G Gelijkheid, of liever gezegd van: Gelijkheid en Vrijheid, gelijk _
men op filosofische gronden in Nederland de volgorde had ge- j
gj wijzigd *3), had bij de regeeringspartij in Den Bosch blijkbaar l
nog niet zoo diep wortel geschoten, dat die ook voor het om-
ringende platteland de vrucht der vrijheid moest opleveren. Er
’ werd daarom eene commissie naar Den Haag gezonden om voor j
de steden de uitsluitende vertegenwoordiging te verkrijgen, gelijk
eeuwen her de hoofdstad ook geheel het kwartier in de Staten j
van Brabant had vertegenwoordigd. Doch het platteland, of liever
gezegd: Pieter Vreede, want ik geloof niet, dat het platteland i
zonder Pieter Vreede zulk een stap zou hebben kunnen doen,
jë _ wilde zijn onmondigheid niet bestendigd en geen rechten her-
steld zien, die nog dateerden van vóór de zwarte periode van .
te
rij
ig "