HomeHet keerpunt van BrabantPagina 10

JPEG (Deze pagina), 962.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

:.Laäk·:?J»ë¥«.r?«è,,.‘§ë;. s:. g . . ‘;¤.3,~ .ï«Ex­_i__ü;,w_«_Jï;$3¤ä..a,-gan, ZEE j V ~w___ww­f“_ VF g l V H U
`

8
toestand niet zou dulden; dat zou al te zeer strijden met het
,,Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ", hetwelk op zoovele plaat-
l sen in Brabant rond den vrijheidsboom geklonken had. Doch
van den anderen kant boezemde het lot der Zuidelijke Neder-
landen toch ook wel eenige ongerustheid in. Zou Frankrijk er
, geen belang in zien, om ook ons gewest tot aan de groote rivieren
j bij zijn grondgebied in te lijven?
Het is de groote verdienste van Pieter Vreede, dat hij op
; 7 Februari de vraag van de toekomst van Brabant stelde in de t~
vergadering van de gewestelijke ,,Administration centrale", en op
t zijn voorstel werd een deputatie naar Den Haag bestemd om met
F de Fransche Representanten de positie van Brabant te bespreken.
Eerst een maand later is deze commissie vertrokken; haar succes
j was echter volledig: de meest gunstige toezeggingen waren door
ë den Representant Ramel gedaan, dat Brabant niet meer onder de
oppermacht der Staten zou komen. Op 31 Maart kwam deze
zelf nader het bestuur in Brabant regelen. Vrijheid van gods-
` dienst werd afgekondigd, de recognitiegelden afgeschaft en de
verkiezing der municipaliteiten aan de bevolking zelve toegestaan.
g ln Den Bosch werd een gerechtshof gevestigd, waardoor de Raad
ä van Brabant in Den Haag overbodig werd. 9)
Z Voorloopig had men dus zelfs meer gekregen dan men ge-
vraagd had: een versterkt en uitgebreid zelfbestuur. Doch hoe l
zou de verhouding worden tot de Republiek? Die vraag kon
»‘ eerst definitief aan de orde komen, nadat den l6d°“ Mei het Haagsch
' Verdrag gesloten was, waarbij op zeer bezwarende voorwaarden
‘ de Republiek der Vereenigde Nederlanden erkend werd. De F
territoriale eischen van Frankrijk waren oorspronkelijk heel wat
uitgebreider geweest dan bij het definitieve verdrag werd vast-
gesteld. Eerst was de Waal als grens genoemd. ‘°) Een paar maan- ·
den later waren die eischen verminderd tot Staats-Vlaanderen,
Venlo en Maastricht. ") Brabant was daarmede aan het gevaar van ‘*
inlijving ontkomen, doch het vredesverdrag bepaalde ook niets
omtrent zijn verder lot. Art. ll van het verdrag luidde: ,, La Répu-
blique Française restitue pareillement et dès à présent à la Répu-
blique des Provinces Unies tout le Territoire, Pays et Villes faisant
partie ou dependant des Provinces Unies, sauf les Reserves et
exceptions portées dans les Articles suivants." *2)
jà Een afzonderlijke bepaling werd voor Brabant niet gemaakt,
en daarmede was zijn toekomst weer geheel gelegd in handen