HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 8

JPEG (Deze pagina), 810.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

· A
. 6
lijkheid, die geen andere goden of machten naast zich duldt.
De profeten van Israël en hun aanhangers hebben een i
afkeer van alle bemiddelaars en van alle bemiddeling `
­- zelfs van die door de priesters en in den cultus ­-,
die hen in hun zuiver spiritualistische houding tegenover
de Godheid zou kunnen storen. In dezen geest, die dus ‘
anti-mythologisch en zelfs anti-cultisch is en rechtstreeks is
tegen de grondprincipes van het Babylonisme indruischt, F
zijn groote gedeelten van het Oude Testament bewerkt. 5
Zoo opgevat, zün ,,Babel" en ,,Bijbel" principiëele tegen-
stellingen. Niet op de punten van overeenkomst, maar op @,3
die van verschil komt het aan. _
Nu is het echter de vraag, of de geheele probleemstelling
niet verkeerd is. Het probleem bleek ingewikkelder dan
DIïl.I'l`ZS(lII en WINCl{I.EI<·’€fmO€dd€U. Wie alleen op de
punten van verschil let, maakt zich eveneens aan eenzijdig-
heid schuldig, alleen in tegenovergestelden geest. Gedurende
het geheele tüdperk der koningen tot aan de ballingschap
toe ­- dus de belangrijkste periode van Israëls nationaal
leven in Kanaän - kan men eigenlijk niet spreken van
een ,,profetischen godsdienst°’ - een term, die trouwens
op zich zelf allerongelukkigst is gekozen ­­- maar slechts ,
van enkele kringen, die tegen den nationalen godsdienst
in verzet waren gekomen. Deze nationale godsdienst der
Israëlieten `nu was alles behalve een eenheid. Hij was sterk
vermengd met overoude, animistische denkbeelden uit het
bedoeïnen­tijdperk, beheerscht door invloeden van den wuften Q
Kanaänietischen natuurdienst en van de astrale, pantheïstisch `,
getinte oud-Oostersche wereldbeschouwing. Daarnaast en I
daartegenover stond ­- weliswaar volgens onze overtuiging
reeds van het begin van Israëls volksbestaan af - de lijn `
van het ,·,profetisme” met zijn transscendent en spiritualistisch
godsbegrip. Wie punten van aanraking tusschen Babylonië
en Israël zoekt, zal die vooral vinden op het terrein, waarin