HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 6

JPEG (Deze pagina), 800.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

' i
. 4 ,
verleden behoort, dankbaar herdenken. Niet alleen, dat de
belangstelling in ruime kringen ontwaakte. Want voor de j
meesten begon toen de historische belangstelling nog met
de Grieken, omstreeks 600 vóór Chr., dus 25 eeuwen
geleden; thans waren er primaire oorkonden, lijsten van
koningen, annalen, liederen, wetboeken van vóór 3000 af: ii
de geschiedenis der menschheid werd bijkans verdubbeld.
Maar voor de beoefenaars der Oudtestamentische weten- l
schap was er meer. Tot nog toe had men in die kringen
den Bijbel en Israël geïsoleerd en Israëls beschavings- en
godsdienstgeschiedenis gereconstrueerd naar het schema der ¥
ontwikkelingsleer. Thans werd, van gezaghebbende zijde
en buiten den kring der theologische vakwetenschap, de
stelling verdedigd, dat de hoogste beschaving, de belang- ‘
rijkste en diepste godsdienstige denkbeelden van het eerste
begin van onze historische kennis af aanwezig geweest zijn,
en wel buiten Israël, bij de Babyloniërs. Men voelde: had
Dmirrzscii gelijk, dan was de constructie van Israëls ge-
leidelijke ontwikkeling ontwricht. l/laar men voelde tevens,
dat hij overdreef, dat zijn beweringen slechts een moment i
van waarheid bevatten. Als grondlegger der Babylonisch- g
Assyrische philologie zal zijn naam in eere blijven. Op .
bijbelsch terrein echter is hij steeds verder gegaan op de
baan van een verwoed Antisemitisme en had hij, toen hij
in 1922 overleed, zijn invloed op de verdere ontwikkeling
der Oud-testamentische wetenschap reeds verloren.
Meer invloed ook op dit terrein had op den duur zün
jongere ambtgenoot, de in 1913 op 50­jarigen leeftijd over- ,
. leden H. W1N<:1<1,1a1<. Bijna alle Assyriologen, ook in Engeland
en Amerika en ook in Nederland, behalve dan dejongste gene- ;
ratie, zijn als philologen door Dntiïzscn gevormd en hebben
als historici den invloed ondergaan van WrNc1<1.E1<. Terwül '
DI‘Il,1’l`ZSCI-I in zün vermelde lezingen slechts enkele gegevens
los opnoemde, verwerkte W1N1<ï,E1< het geheele materiaal
.1
ls;

1