HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 5

JPEG (Deze pagina), 657.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

ii
I
V MI_[NE HEEREN CL'R;'1`OREN, PRo1·‘Esso1<1·:x, Liec-
’ro1<EN, P1<1vrx.xT1><e>cENTEN EN D()(?'1`(i>l<I‘]N,
g EN Gij ALLEN, DIE DEzE l’I,E(`ll'l`I(3llI€l]) 1><><>1<
UwE ,xixNwEzr<;1»1E11> vE1<EE1<’1‘,
l

E
1 ZEER CrEA(`ll'l`E T()PZlI()<)R1)l{RESSEN Ex rl`Ol£ll(_)C)Rl)l£RSi
i De Assyriologie, de wetenschap, waaraan ik mij van nu
af aan de Leidsche academie mag wijden, had in dit jaar
i een gedenkdag, die te weinig opgemerkt is. Op 13 januari
1 was het een kwart eeuw geleden, dat FmE1>1<ic11 Db)I,1'1`ZS(`ll
E in tegenwoordigheid van de eerste autoriteiten van het
i keizerrijk, dat toen op den top van zijn macht stond, zijn
1 eerste lezing hield over ,,Bab el und Bibel". Wat hü in
deze lezing met den handig gekozen titel, geschikt zich in
i· het geheugen te prenten, meedeelde, was voor den be-
, trekkelijk kleinen kring van zijn leerlingen en vakgenooten
niet nieuw. Nieuw waren slechts zijn gevolgtrekkingen. Hier
trad een geleerde van erkende autoriteit voor het groote
publiek op met de bewering, dat de Bijbel en de godsdienst
i van Israël niet origineel zijn, maar verre achterstaan bij -
de overoude wijsheid der Babyloniers. Wie deze brochures
van 1902 en de volgende jaren onbevangen leest, staat
verbaasd over het mengsel van juiste gegevens en ver-
keerde beweringen en gevolgtrekkingen. Desondanks mag
ä men dien strijd om ,,Babel en Bijbel", die voor ons tot het
n