HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 36

JPEG (Deze pagina), 757.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

, 34
in het belang van den bloei der Semietische letteren aan
deze Universiteit samen zal mogen werken. Reeds mag ik
U danken voor menig bewijs van vriendschappelijke ge- i
zindheid, waarmede Gn mg den overgang naar den nieuwen
werkkring hebt vergemakkelükt.
’ Y/Vaarde TI{IERR’, in Uwe vriendschap behoef ik mü niet
g aan te bevelen. Dat ik daarop staat mag maken, is mü
immers bekend. Moge de ruil van vakken, die tusschen
ons plaats heeft gehad, büdragen tot verdieping en ver- ,
ruiming van ons beider studierichting.
GRONINGSCHE VRIENDEN. Thans ga ik Uwen kring ver- ·
laten, die terecht bekend staat om zijn aangename en
collegiale verhouding. Ook ik kan getuigen ~ evenals alle
j oud-Groningers, die leden van den Leidschen Senaat zijn
geworden, in hun intreereden eenparig hiervan getuigd
l hebben -, dat ik in de bloeiende academiestad van het
Noorden niets dan medewerking, vriendschap en collegiali-
teit heb ondervonden. Mogen de banden der vriendschap, ‘
die mü met Groningen verbinden, ook in de toekomst bläven .
i bestaan. p
DAMES EN HEEREN STUDENTEN! De vakken, die ik hier
zal doceeren, zijn over ’t algemeen geen examenvakken.
VVie zich met deze vakken bezig houdt, doet dit uit geest-
drift voor het nieuwe licht, dat uit de puinheuvels van
Mesopotamië over de oudste geschiedenis ook van onze j
beschaving is opgegaan. Hierbü U voorlichting en steun
te geven, in methodisch taalkundigen en historischen arbeid,
mag ik van nu af beschouwen als mijn voornaamste taak.
lk heb gezegd.
l