HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 35

JPEG (Deze pagina), 807.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

33
MUNE HEEREN HoocLEERAREN!
E Als iemand, die veertien jaren lang het hoogleeraarsambt
i bekleed heeft, het aan een andere Universiteit opnieuw
aanvaardt, dan behoeft hij wellicht niet te spreken van den
schroom, waarmede hij den nieuwen kring binnentreedt.
Desondanks: dat ik mij van nu af tot Uwen kring, tot den
kring der Leidsche letterkundige Faculteit mag rekenen, die
het middelpunt is der philologische en zeker der Oostersche
studiën hier te lande, vervult mij met een besef van groote
verantwoordelijkheid: geen onwaardige schakel te zijn in 4
de keten van een eeuwenoude traditie. De Assyriologie is
een jonge wetenschap. Als ik den toestand van 25 jaar _
geleden, toen ik als jong student onder den indruk kwam
van het nieuwe licht uit het Oosten en mij aan deze studiën
j ging wijden, vergelijk met de hulpmiddelen, die wij nu hebben,
dan vervult mij dankbaarheid. Maar als ik denk aan de
lacunes in onze kennis van deze overoude beschavingen en
aan het werk, dat hier nog te verrichten valt, aan de
" opgravingen en aan het vele materiaal, dat reeds opgesta-
‘ peld, maar nog niet gepubliceerd of nog niet verwerkt is;
dan gevoel ik het moeilijke en het schoone van de taak,
E die mü wacht. Reeds mag ik velen uit Uwen kring, onder
wie ik oud­leermeesters en vroegere Groningsche vrienden
en ambtgenooten mag tellen, hartelijk danken voor bewijzen
van vriendschap en vriendelijke tegemoetkoming.
Dat ik U, hooggeachte Professor Sxotck l·li’1<<;RoN_uc,
van deze plaats mag toespreken, beschouw ik als een groot
voorrecht. Al zijt Gij ofhcieel geen lid meer van de
l Faculteit, wij zullen Uwen raad en Uwe voorlichting nog
niet behoeven te missen en nog vaak hoop ik een beroep
te mogen doen op Uwe welwillendheid.
i Het vervult mij met vreugde, dat ik van nu af met U,
hooggeachte Rector Magnificus en waarde vriend VVi·:NsrNv1;, .