HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 34

JPEG (Deze pagina), 757.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

. 32
Marduk kan uit het graf in het leven terugroepenl
lj Sarpanitu is bedacht op redding uit het verderf!
"` l
" Zoover de aarde is en de hemel zich uitstrekt,
g, De zon schijnt en het vuur ontstoken wordt, A
`E Het water vloeit en de wind waait,
' En waar schepselen zijn, die Aruru 1) uit leemstukken
. gekneed heeft,
De voortbrengster van het leven, in een oogwenk:
Alles wat adem heeft love Mardukl" J
ln het apokriefe toevoegsel bij het bübelboek Daniël Bêl
en de Dnzezè wordt de Babylonische god Bêl­lVIarduk _ ‘
belachelük gemaakt en zijn priesters worden door den
schranderen Daniël ontmaskerd als bedriegers. Dit was de je
vorm, waaronder de groote god der Babyloniërs in het
geheugen van de Christenheid is blijven leven. Want tot je
A aan de ontcüfering der spijkeropschriften berustten de denk- 1
beelden omtrent de oude Babyloniërs op deze en dergelijke
verhalen. Toch had hij een beter lot verdiend: Marduk, het l
j ,,zonnekind", de ,,Heer der wijsheid”, de Koning van het ‘
Nieuwj aarsfeest l I
M1_[Nr«: l·lr«;1«ïREN CU1<AToR1«:N 1.>EzE1< UN1V1«;Rs1T£s1T!
Nu ik heden aan de Alma Mater Lugduno-Batava mijn
nieuwen werkkring aanvaard, wil ik U in de eerste plaats
danken voor het vertrouwen, dat gn in mij hebt gesteld
en U de verzekering geven, dat ik mijn beste krachten zal
inspannen om Uwe verwachting niet te beschamen. p
1) Arzzrzz is de godin, die volgens de Babylonische mythologie de menschen _
uit leem gevormd heeft.
2) KARI. No. 10, Az., r. 8-19 (in r. 8 leze men 272:-zZ­z‘z'­§zz, en in r. 19 V
/mz'-/a­aZ). De laatste vier, door ons onvertaald gelaten regels zijn verminkt =
overgeleverd; onze vertaling van r. 18 en ook van r. 19, die aan Psalm 150 :6 E
doet denken, is onzeker. ‘