HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 33

JPEG (Deze pagina), 737.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

‘ 31
1 woord voor ,,Heer": jahwe en Marduk, jehova en Merodach
_ (Merodak). Inderdaad mag men de beteekenis der Marduk-
religie gedurende haar eeuwenlangen bloeitijd geenszins
onderschatten. Wie het wereldscheppingsepos leest en zich
verdiept in het ingewikkelde ritueel van het nieuwjaars-
feest, zou geneigd kunnen zün, dit alles te beoordeelen als
K verzinsels der op macht beluste priesters, die hun god
g Koning wilden laten worden, om zèlf het lot der wereld
te bepalen. Dat zou een oppervlakkig oordeel zijn, hoewel
wij zelfs dan de macht der kerkelijke organisatie zouden
bewonderen, die zich meer dan 15 eeuwen in ongebroken
kracht staande heeft gehouden. Als wü de Babylonische
psalmen lezen met hun individueele vroomheid, dan krijgen
wij een beter denkbeeld van deze Marduk-religie, ondanks
al haar uiterlijk vertoon en ondanks het magisch-mechanische,
dat daarmede onoplosbaar verbonden is geweest. Marduk
was een barmhartige god, die zijn wijsheid - d. w. z. de
wijsheid zijner priesters - vooral wist te gebruiken tot
verzachting van leed en genezing van ziekte. Ik denk b.v.
Y aan het ontroerend schoone lied van den vrome, die in
het bitterste lijden van lichaam en ziel vasthoudt aan zijn
j god en die na verkregen uitredding den ,,Heer der wijs-
A heid" Marduk en diens gemalin Sarpanitu door zün mede-
X menschen laat prijzen 1):
,, .... Wie toch heeft het bevolen, dat hij zijn god-
4 heid mocht aanschouwen?
;- In wiens hart is het opgekomen hem vrij te laten gaan?
Wie behalve Marduk heeft hem uit den dood in het
X leven geroepen?
Welke godin behalve Sarpanitu heeft hem het leven
· geschonken?
il 1) Vertalingen van het geheele lied ,,Ik wil huldigen den Heer der wijsheid"
‘ vindt men 0.a. door B. LANDSBERGER in het T z.·.1·tl1uc/E sur [Cc/.Qgz?»r1s_gresc/1zk*/ztc
(ed. LEHMANNJ-IAAS, 1922), p. 312- 16 en door EBELING, ma., p. 274-81..