HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 32

JPEG (Deze pagina), 797.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

· 30
4, Marduk te hebben nagebootst, tot ontsteltenis der ge-
à trouwe vereerders van jahwe.
­ Het oude Israëlietische nieuwjaarsfeest was eenvoudiger. u ,
j De Psalmen, waaruit MOWINCICEL en SCHMIDT het ritueel van
, dit feest afgeleid hebben, kennen slechts den optocht met
de ark uit den tempel naar een plaats buiten de stad, de
" de overwinning op d.e vijanden, den triomfantelijken terugkeer
, en de troonsbeklimming met de hernieuwing van het ver-
bond. Zij kennen dus uitsluitend dat gedeelte van het feest,
dat wij ook voor Babel als het oorspronkelijke hebben
beschouwd en dat daar zün toelichting vindt in het epos
der wereldschepping. Dat jahwe alleen uittrok, dat de
processie der goden en godinnen in Israël moest ont-
breken, spreekt vanzelf. Het tweede, karakteristieke verschil
met Babylon is het streven om de mythologie te vervangen
door de geschiedenis. De gedachte aan de wereldschepping
i blijft voor den vromen Israëliet op den achtergrond, zijn
belangstelling ook bij de groote feesten geldt de groote
daden Gods in de geschiedenis van eigen volk. Egypte
werd beschouwd als het gedrocht Rachab of Leviatan, dat
B door jahwe zelf in bitteren strijd overwonnen en door-
l boord werd, en de Schelfzee als het zeemonster, dat door
jahwe in tweeën werd gespleten, zoodat Gods volk veilig
‘ en droogvoets tusschen de helften door kon gaan: zooals
Marduk in het Babylonische epos Tiamat overwonnen en
in tweeën gespleten heeft. En hetgeen voor de Babyloniërs
onmiddellijke realiteit was in den cultus, dat werd door de
Israëlieten hoe langer hoe meer als eschatologische toekomst-
verwachting verplaatst naar het einde der dagen, waarbij
dan de rol van den koning overgenomen werd door den
Messias.
Nog onder de joden was Marduk, naar het schijnt, de
eenige onder de vreemde goden, wiens naam evenals die
van jahwe voorzien werd van de klinkers van Adavzaj, het iï
;
Q