HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 30

JPEG (Deze pagina), 790.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

. 28
` den waterweg naar Babylon werden gebracht 1). Het is
practisch ondenkbaar, dat in dezelfde dagen een dergelijk
feest - eveneens met godenprocessies uit andere steden ~-­ i
V in Erech zelf werd gevierd. Vlfeliswaar lezen wij van ,,Akïtu"- [
huizen, waarheen processiestraten leidden, ook in andere
steden, b.v. in Dilbat en Harràn het ritueel in Erech
echter is te uitgebreid om gelijktijdig met het Babylonische
te kunnen bestaan. Bovendien is de oude hemelgod Anu
voor het religieuze leven der Babyloniërs in hun historische
periode zonder beteekenis geweest. ln het Perzische en
nog meer in het Hellenistische tüdperk raakten Babylon
en de ,,lVlarduk-religie” in verval; de oude ,,toren van
Babel" Etemenanki lag in puin, het nieuwjaarsfeest kon
niet worden gevierd. Vlfellicht mogen wij veronderstellen,
dat toen eerst het ritueel van het l/larduk-feest overgebracht
werd naar de stad van de Babylonischen Hemelgod, die
j door de Grieken vereenzelvigd kon worden met den _
Olympischen Zeus.
Het ritueel van het Babylonische nieuwjaarsfeest, het
groote feest der troonsbeklimming van den god Marduk,
is geen eenheid. In dit ritueel zün, als wij het goed zien,
, drie verschillende plechtigheden met elkaar verbonden:
ez. Marduk`s lijden en verlossing, á. zijn strijd en zijn
troonsbeklimming en r. zijn hemelsche bruiloft. Van deze
plechtigheden duren de beide eerste elk drie dagen, de
derde een dag, het geheel dus een week. Wat in de vijf i
dagen geschiedt, die aan deze feestweek voorafgaan, zijn
slechts voorbereidende maatregelen. Nu is het opmerkelijk,
dat noch de eerste plechtigheid (het lijdens­ritueel) noch de
derde (het bruilofts­ritueell toegelicht worden door het
groote tekstboek van dit nieuwjaarsfeest, het epos der
1) E. F. WILIDNER, D1? Ièzhrl :2011 /7·v£’2{/YIh7'J`/2’.S`Z‘ (Nieuwe Theol. Studiën,
VI/4, 1923, blz. 97-103).
2) PALLIS, a.n·., p. 20 v.