HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 25

JPEG (Deze pagina), 763.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

? 23
· voorgesteld, en drie andere dagen in het Bi! Aéiiu, waar
zijn strijd en overwinning gevierd werden. Op den elfden
dag trekt de processie der goden terug naar den tempel,
j wederom geleid door den koning, onder den jubel van het
volk, en Marduk wordt bij zijn terugkeer door den opper-
priester met een indrukwekkenden hymnus begroet. Nu
. volgt het feest van zijn troonsbeklimming, van zijn inhul­
diging als koning. Helaas is ons het ritueel van dezen
dag, den eigenlijken koningsdag, niet nader bekend.
Zooals wij het ook op grond van het epos ,,Enuma elis"
verwachten, heeft in een der vertrekken van den tempel
de ,,lotsbepaling" plaats, waarbij volgens de opvatting der
ä ‘ Babyloniërs de toekomst van het nu aangebroken jaar tot
in alle bijzonderheden werd vastgesteld. Dit bepalen van
het lot is het voorrecht van Marduk als heerscher over
j de goden en over de door hem geschapen wereld. Maar
j hoe wij ons dezen ritus der lotsbepaling in de praktijk
moeten voorstellen: wij weten het niet.
j Ten slotte werd Marduk nog op andere wnze gevierd
als de schepper der menschen en der dingen en de voort-
brenger van nieuw leven. Volgens een oude hymne
,,spoedt zich" de god bij zijn terugkeer uit het Bil Akêlzz
,,naar zijn bruiloft". Op den twaalfden dag, het hoogte-
punt van het feest, werd de bruiloft van Marduk met de
godin Sarpanitu, de ,,gebiedster van Babylon" gevierd:
feitelijk een overoude natuurritus, die verband hield met
i de bevruchting der moeder aarde door de voorjaarszon en
‘, door de overstrooming der rivieren.
Daarna keerden de godenprocessies naar hun steden
ë terug. Marduk heerschte als koning over zijn stad en over
de herschapen wereld.
Het ingewikkelde ritueel van het Babylonische Nieuw-
jaarsfeest maakt niet den indruk van oorspronkelijkheid _
l
l