HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 23

JPEG (Deze pagina), 803.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

l
l
i
21
if Kutha, Kisj, Sippar, Erech enz. - in soortgelijke processies
Y, § bäeen. Het moet een phantastisch schouwspel geweest zijn,
lt al die processies te zien aankomen, van verschillende znden
g en in verschillende kleuren: de godenbeelden op wagens
g of te water op schepen of ook wel beide gecombineerd op
U scheepskarren, begeleid door hun cierus en omstuwd door de
f- menigte, allen met hetzelfde doel, den grooten tempel van
­l · Marduk. Volgens de mythologische verklaring van den ritus
1 is het de bedoeling, dat de goden het graf bestormen, om
l met geweld den in de onderwereld gevangen gehouden
­ Oppergod te bevrijden. Enkele bijzonderheden zijn hier nog
Z onduidelijk. Na enkele vergeefsche pogingen (ook van een
= wedloop is in dit verband sprake) gelukt het aan Nebo zijn
vader Marduk uit het graf te bevrijden, zoodat nu de op-
standing en de verheerlijking van den god kan worden gevierd.
Op den Ssten dag dus begon het laatste en belang-
! rükste gedeelte: lVIarduk’s overwinning op de machten der
V onderwereld, die hem in het graf hadden gekluisterd, en
. daarna zijn troonsbeklimming en verheerlijking- Alle goden-
T beelden met hun geleiders, het geheele pantheon, werden
gerangschikt tot een grooten feeststoet. Vooraan trekt als
de leider van den stoet de koning, die het standbeeld van
den uit den dood herrezen Marduk bij de hand vat: het
zinnebeeld van de plechtige hernieuwing ook van zijn
koninklijke waardigheid in dit nieuwe jaar. Men trekt eerst
` ` langs de oude processiestraat van Babel, Az'­z'ám/-siiázz, die
door Nebukadnezar zoo schitterend hersteld werd, met haar
plaveisel en haar versieringen van leeuwen en draken,
waarvan wij ons nog heden, dank zij de opgravingen van
I<OLDEWEY, een denkbeeld kunnen vormen; daarna gaat
5 de optocht verder in booten over het kanaal Arachtu.
· Het doel is het Bil Aéêizr, een tempel of feestzaal buiten
j de stad in de vrije natuur: dat is waarschijnlijk ook de
‘ bedoeling van dit woord aèêtzz, waarmede bij gelegenheid ook ·