HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 22

JPEG (Deze pagina), 829.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

rl
l
20
wil de een weer juist het tegenovergestelde, en ook hier
oogst hij instemming. Tenslotte bedreigt hü den ander,
hem den nek te zullen breken, maar deze bespot hem, dat l
hij zich zün macht slechts verbeeldt: hü is niet lang genoeg
om naar den hemel op te klimmen noch omvangrük genoeg
om de geheele aarde te omvatten, en hü zal hem, als hij
hem nu doodt, slechts drie dagen overleven. Dat kan be-
teekenen, dat het schijnkoninkrijk slechts drie dagen zal
duren. Maar het is de vraag, of deze opvatting van den
eigenaardigen tekst gehandhaafd kan worden. Men zal
moeten afwachten, of uit de spükerschriftteksten nog duide-
lnker gegevens omtrent dergelijke maskerades aan het licht
komen, waardoor de chaotische toestanden vóór Marduk`s
opstanding en overwinning moesten worden geïllustreerd.
Het ritueel met de pantomimische voorstellingen, die het
lüden, den dood en de opstanding van den god Bêl­Marduk
tot onderwerp hebben gehad, moet zich hebben uitgestrekt i
van den 5den tot den 8sten Nisan: drie dagen dus blijft
. Marduk in het doodenrijk. beschouwen het ritueel van .
deze dagen als secundair ingelascht. Evenwel kan dit niet
in een te laat tüdperk geschied zün. Reeds Nebukadnezar
noemt den achtsten en den elfden dag als de groote dagen
van het feest, en wij zouden anders in onzekerheid ver-
keeren, wat op de aan den achtsten voorafgaande dagen
gebeurde. Op den zesden Nisan schünt de aankomst van
den god N ebo uit het naburige Borsippa plaats te hebben `
gehad. ln plechtigen optocht, begeleid door de priester-
schap van den ouden tempel Ezida, wordt het standbeeld
van Nebo langs zün eigen processiestraat en daarna over
den Euphraat naar den grooten tempel van Babylon ge-
bracht, waar Nebo een eigen kapel bezit, die eveneens J
Ezida heet. Op denzelfden dag - zoo moeten wu ons de ·
volgorde der gebeurtenissen denken - komen de goden-
beelden uit de andere Babylonische steden in de nabüheid ~ ‘