HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 19

JPEG (Deze pagina), 784.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

ij 17
i` roept: ,,Wie zal hem uitleiden?" W3Cllï€1'S zijn aangesteld,
die het graf bewaken, waarin de god ligt, gewond en
krachteloos, badende in zijn bloed. Het woord ,,dood"
wordt echter opzettelijk vermeden of voorzichtig omschreven.
De geheele stad raakt in opwinding. Men zoekt den ver-
dwenen god. Leeg, zonder eigenaar, rijdt de wagen van
Marduk door de straten, omstuwd door priesters en volk,
l die weenen en klagen.
§ De voorstelling van een stervenden god, wiens opstanding
è i ook aan zijn vereerders het leven waarborgt, is anders
aan den officiëelen eeredienst der oude Babyloniërs vreemd
i geweest. Terecht heeft ZIMMPJRX de vraag, of de oude
Babyloniërs mysteriën hebben gekend, met het oog op de
religieuze stemming, zooals die uit den ofhciëelen eeredienst
blijkt, ontkennend beantwoord. 1) Men mag echter wel
spreken van Tammuzmysteriën: de vereering van den
Sumerischen god van den plantengroei, Tammuz, die in i
den winter naar de onderwereld afdaalt en wiens verdwijnen
beweend wordt als het verdwijnen van het leven op de
aarde, maar die daarna herrijst en nieuwe kracht, nieuw
leven schenkt aan zijn vereerders. Het volk, dat evenals
in Griekenland bevangen was door bijgeloof en daemonen-
iQ Q vrees, zocht hier zijn troost en zün toevlucht. Blijkbaar
hebben de vertegenwoordigers der lVlarduk­religie een poging
gedaan om dezen populairen god der kleine luiden voor
Q zich op te eischen, dus den ouden vegetatiegod met hun
ij god der voorjaarszon te vereenzelvigen. De pantomime van
Marduks lüden en opstanding moet ten doel hebben gehad
om aan Marduk toe te schrijven hetgeen het volk van zijn
ouden vegetatiegod placht te verwachten, die in het pantheon
E der groote goden nooit een plaats had verkregen.
j ii
3
1) H. ZIMMERN, />’:zQ1//wzzlïcha Varxvizg/èvz {/er m>2·rz’c¢m·1`afzlwüwzz .l[1nv/mvkw
7'E/Z_Q`ZY7/Zc’77.° (ZDMG. 76, 1922), p. 39 v. _
>· .
l
l
3
3