HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 18

JPEG (Deze pagina), 803.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

` 16
X
van het volk of ook als die van den god. Heeft ook
Marduk zelf zijn waardigheid tijdelijk moeten neerleggen? ’
Het is inderdaad mogelijk, dat de viering van Marduk’s i
overwinning en troonsbeklimming begon met de dramatische
voorstelling van zijn diepste vernedering: zijn lijden en
dood. Er is één belangrijke, hoewel in menig opzicht
raadselachtige tekst, die een pantomimische voorstelling
op het Babylonische nieuwjaarsfeest schijnt te beschrijven,
die slechts hier, op den 5den Nisan, kan worden ingelascht 1). j I
Deze tekst geeft geen doorloopende beschrijving van de i
pantomime zelf, maar slechts mythologische toelichtingen
van enkele büzonderheden, op de wijze van: dit en dit in g,
de pantomime beteekent dat en dat in de mythologie. Nu is gg
natuurlijk hetgeen voor de oude Babyloniërs, die hun mytho-
logie goed kenden, zonder meer duidelijk was, voor ons vaak
onbegrijpelijk. Desondanks is het mogelijk zich van het geheel
een voorstelling te vormen, die zich voegt bij de bekende
1 gegevens van het Babylonische nieuwjaarsfeest. I
Het begin van deze pantomime, waarbij de rol van de
handelende personen trouwens nog door de standbeelden
der goden of anders door poppen schijnt te zijn vervuld 2),
is duidelijk. De god Bêl of Marduk wordt gevangen ge- _
houden in de ,,beide bergen”: dat is een omschrijving van
het doodenrijk en bovendien wellicht een aanduiding van ,
‘ den tempeltoren van Babel die nog door latere schrijvers ‘
(Aelianus en Strabo) met het ,,graf van Bêlos" werd ver-
eenzelvigd. Een bode uit de godenwereld verschijnt en
1) KARI No. 143 en 219; vgl. thans vooral LANGDON, cz. zu., p. 34 - 59
(,,The death and resurrection of Bêl-Marduk"), en ook PALLIS. rz. 20., p. 221 V
vv., 252 v. De tekst is in Assur gevonden en dan ook, zooals uit meer dan één
passage blijkt, in den geest der ,,A§ur­religie" bewerkt. TH. DOMBART wilde in L
' zijn levendig en aanschouwelijk geschreven opstel over Esagü/a mzzl das grassc r
rl[(Z7’/Z/ZlA%’3/ :11 ];(lZ7_)’/(7/Z (lourn. Soc. Or. Res. VIII, 1924), p. 111 dit ,,lijdens- ,
ritueel" reeds op den eersten Nisan laten beginnen: o. i. hoogst onwaarschijnlijk. jl
2) Vgl. Pntus, rz. zw., p. 265. _,
3) Vgl. I’Ar.1.1s, ri. m., p. 240 vv.: DoMBART, rz. zu., p. 113. ,
j
g.