HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 16

JPEG (Deze pagina), 770.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

l
14
Over het ritueel van het feest in Babylon zijn wü - i
1 dank zij vooral de onderzoekingen van H. ZIMMERN 1) ~--
vrij goed ingelicht, al blijft er nog menige lacune in onze
kennis, vooral wat de volgorde en de verdeeling der riten
over de twaalf feestdagen betreft. Het begon met de nieuwe
maan van de maand Nisan, dus twee weken vóór het
Israëlietische Paaschfeest. De parallellen met Israël hebben
echter meer betrekking op het lsraëlietische feest in het
najaar. In het oude Kanaän vierde men nieuwjaar aan het
eind van den drogen zomer, als met den regen nieuw i`
leven en nieuwe plantengroei te verwachten was. In de iï
regenarme Babylonische vlakte lag het voor de hand het i
nieuwjaarsfeest te vieren bij het begin van de overstrooming ,
der beide rivieren, waarvan de vruchtbaarheid van het
land afhing.
Het ceremoniëel der eerste vijf dagen draagt een voor-
bereidend karakter. Over de plichten van den hoogepriester
van den 2den tot den 5den Nisan zün wij toevallig tot in
alle bijzonderheden ingelicht 2), terwijl wij de rest - helaas
juist het belangrijkste - uit de meest verschillende bronnen _
moeten bijeenzoeken. Op deze eerste dagen wordt bij alles
de nadruk gelegd op den vloek, die op het land rust, de
vijanden, die het bedreigen, de boete, die gedaan moet
worden. De hoogepriester moest ’s nachts opstaan en, gekleed -
in een eenvoudig linnen gewaad, in het binnenste heiligdom
gebeden reciteeren, waarbij niemand aanwezig mocht zijn
en waarvan de inhoud aan niemand mocht worden mee- Ti
gedeeld. Het geheele epos der wereldschepping ,,Enuma
1) Zie thans: H. ZIMMERN, [Jas ázzày/azzzkc/Ec ./Vczçykzhzzg/Est (Der Alte Orient,
Band 25, Heft 3), 1926 tp. 26 v. ,,Quellennachweise"). Een Duitsche vertaling -.
van de belangrijkste teksten vindt men bij E. EBELING, zz. 20., p. 295 v.v.
Eveneens in 1926 verscheen de zorgvuldige monographie van S. A. PALLIS, ·
T/20 ];ll&1’/(7/Zllllli /lk?/zz l#k.ïz‘z'z1a/` (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, J
Hist.-filol. Meddelelser XII, 1), 306 pp. ïl
2) F. Tl-lUREAU­DANGIN. Rzfzzdv acmdzkvzs (1921), p. 127-54.