HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 14

JPEG (Deze pagina), 762.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

. 12
i en Enlil hun heerschappij aan Marduk hebben afgestaan.
5 Waarschijnlijk uit denzelfden tijd is een hymne, waarvan de
strekking is om Babylon op een lijn te plaatsen met Nippur,
de heilige stad van den god Bel, en de goden van beide l
steden met elkaar te vereenzelvigen: ,, ..... Nippur is de ‘
stad van Bêl, Babylon is zijn lieveling; Nippur en Babylon ` V
zijn eensgezind. Babylon te aanschouwen vervult iemand Q
met jubel, wie in Babylon woont, vermeerdert zün levens- ‘
kracht ..... "!1). Vliant deze stad moest wereldhoofdstad
worden en de jonge god l/larduk de plaats innemen van de
oudere goden. Dat is immers ook de strekking van het 2
Epos Emmm e/{E, het Babylonische lied der wereldschepping
in zijn laatste bewerking. De oudere goden, ook Ba en U
Ann stonden krachteloos en verslagen tegenover de opstan-
dige machten van chaos en onderwereld. ln dezen nood
namen zij hun toevlucht tot den jongen god Marduk, het ( I
,,zonnekind", den schranderste onder de goden. Hem, die
reeds bij voorbaat zijn wondermacht bewees, verkozen zij
tot heerscher over het heelal. ln een plechtige vergadering
bekleedden zij hem met de symbolen der koninklijke waar~
digheid en huldigden hem: Marduk is koning! En Marduk
triomfeert als overwinnaar in den vreeslijken strijd en nu W
wordt hij ook heerscher van de door hem geschapen nieuwe
wereld, de heer der goden en menschen. De goden komen
bijeen in den door henzelf gebouwden tempel Esagila en
hier verkondigen zij de vijftig namen van Marduk als den
wereldschepper, verlosser en alleenheerscher, den oppergod,
wiens macht en naam door niemand geëevenaard wordt in
hemel noch op aarde
1) K ez'/se/Erg/ifz‘e.1·Ze aus Assur re/zlgzösen [rzhzz/tv (afkorting: KARI.) I No. 8,
Vz., r. 6--12. Men lette op de woordspeling in r. 7: Bezázïzz-bz'áz'Z lzbázïze (letter].
,,hartewensch"). ·
2) Zie thans vooral: S. LANGDON, The Baby/mzzkzzz Epztqf Creaizbzz (Oxford ,
1923); E. EBELING, A/ierzezz/0/zlvehe Texte zum A. 7ï (hrsg. v. H. GRESSMANN), .
2e ed. 1926, p. 108-129. i