HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 12

JPEG (Deze pagina), 794.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

10
,,Van alle landen is Babylon het middelpunt" 1): dit trot-
1 sche woord staat in een schrijven, dat door de bestuurders
der stad Babylon gericht werd tot de koningen Assurba-
nipal en Samassumukin, kort na hun troonsbeklimming, om
naar aanleiding van een bepaalde grief te herinneren aan
de oude, aan deze stad verleende privileges. Toen dit
woord geschreven werd, 668 vóór Chr., was Babylon feitelijk
zonder politieke macht, al werd het juist toen tijdelijk resi-
dentie van den oudste der beide koninklijke broeders, die [
zich als schijnkoning en Assyrisch vazal met den al-
ouden titel ,,koning van Babylon" mocht tooien. Maar Ba-
bylons macht was vooral gelegen op geestelijk terrein. Niet
slechts als middelpunt van handel en verkeer, maar ook
als centrum van het godsdienstig leven heerschte deze stad
door de machtige priesterschap van den Marduk-tempel
Esagila over de geesten der menschen. Geen koning van
het wereldrijk mocht zich aan de verplichting onttrekken
om jaarlijks bij de processie van het nieuwjaarsfeest te
Babylon het oude standbeeld van den god Marduk bij de
hand te vatten en zich aan het overige, voor den trot-
schen heerscher verootmoedigende ceremoniëel te onder-
werpen. ln 689 had koning Sanherib, de tweede heerscher
uit het huis der Sargonieden, Babel willen trotseeren 2) en haar i
macht te niet doen. Naar aanleiding van een der vele op-
standen had hij de stad overvallen en zoo grondig ver-
woest, dat zij gedurende acht jaren als van den aardbodem ï
verdwenen was. Toen juichte men in jeruzalemx ,,Babel is ,
gevallen, zij is gevallen, en al haar afgodsbeelden heeft Hij ,
1, R. F. HARPER, ‘4.`.Sï1’7'l.(l7Z {md ]>’aQv/122127112 Lclfcrs, Part IX, p. 942,
No. 878, Vz. r. 8: kul­lat mátàti (? MAT-KI) Ba-bi­lu ri-kis ma­ta»a­ti (letterlijk
vertaald: ,,band" of ,,schakel der landen"l. Vgl. H. WINCKLER, AZz‘07·z`c7zz‘alzlvc/zc
]·b7‘schzmge7z 1, 6 (1897), p. 469 vv. i
2) V gl. O. E. RAVN, .S`a1zhcrz'/5 zz/`.·als.s‘m·.v baèil/azzzklw /*0/z`iz`eA·(Studier tilegnede
Prof. 1·`1<,xNTs BUH1., 1925, p. 217 ­ 30).
l
1