HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 10

JPEG (Deze pagina), 778.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

8
` volk en de troonsbeklimming van lahwe als tegenwoordig
beschreven, als op dit bepaalde oogenblik geschiedende.
Zooals Mow1Nc1<Ei., hoewel dan weer met de eenzijdigheid, VI
die aan alle baanbrekers eigen is, heeft aangetoond, zijn
deze en dergelijke psalmen cultische liederen: jaarlijks ge- 1
zongen bij den tempel van Jeruzalem bij gelegenheid van ,
het groote najaarsfeest, dat in het tijdperk vóór de balling- Q
schap bij den tempel werd gevierd en dat eerst later is
afgescheiden van den Verzoendag en het loofhuttenfeest. iä
Bij gelegenheid van dit feest, dat verscheiden dagen moet
hebben geduurd, werd de ark des verbonds als de troon i
van den ­- zelf onzichtbaren - God in feestelijken optocht
naar een plaats ten Zuiden van het oude jeruzalem gereden, I
waarschijnlijk bij de tegenwoordige Maria­bron, of in het {
dal Kidron; en hier werd de strijd met de vijanden en l
de machten der duisternis en de overwinning dramatisch 1
opgevoerd. Als jahwe na deze overwinning - waarbij men
tegelijk de wereldschepping en den uittocht uit Egypte
schünt te hebben herdacht ­ luisterrijk naar zijn tempel I
terug was gekeerd, dan vierde men jubelende het feest van
zijn troonsbeklimming, in de overtuiging, dat Hij, de over- l
winnaar en wereldschepper, nu ook ,,het lot van de zijnen
zou doen verkeeren" en aan zijn volk in hernieuwing van
het verbond heil en voorspoed zou schenken. Men bepaalde
zijn gedachten bij het verleden, dat men zich naar de _
analogie van de bij dit feest gebruikelijke riten placht voor
te stellen: evenals jahwe bij de wereldschepping en bij
den uittocht uit Egypte de machten der duisternis over- ’
wonnen had, zou Hij het ook in het nieuwe jaar doen. -
Maar toen deze verwachting, die hoe langer hoe jubelender
werd gekoesterd, telkens opnieuw teleurgesteld was, toen i
vluchtte men daarmede naar een verre toekomst, naar het
einde der dagen. Zoo heeft de Israëlietische Eschatologie
haar diepsten wortel in den cultus.