HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 931.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

1 1 ` M 1 1 I ` 7 Y ff
2% 1
1
, den ouden adel door Iwan den Verschrikkelijke in de XVIe
­ eeuw. Het raditalisme der Russische volksmassa’s en harer <
leiders vindt men terug in de groote opstanden van
Bolotnikow en Razin in de XVIIe eeuw of in die van i
Poegats jow in de XVIIIe eeuw. Lenin’s program en methoden i
doen ons denken aan Peter den Groote, ,,certainly the
strongest mixture of heroic virtue and Samoiedic savagery
the world at any time had" (Carlyle). Beiden hebben ge=
tracht in Rusland een vreemd en gehaat stelsel in te voeren; .
beiden meenden hun doeleinden door een schrikbewind te
kunnen bereiken. Een kleine minderheid heerscht dictatoriaal
in het hedendaagsche Rusland, evenals de adel het deed lin 1
de XVIIIe of XIXe eeuw; en de ,,Tsjeka" of ,,G.P.Oe." is
even typeerend voor het tegenwoordige regiem als de
,,Ochrana" dit was voor het oude.
Toch spreekt het vanzelf, dat men zich in Sowjet,Rus1and
9 niet met dergelijke analogieën bezig houdt. Wanneer men
daar soms de behoefte voelt, wezen en ontwikkelingsgang
van de revolutie door historische parallellen te verduide=
lijken, beroept men zich op een episode uit de Fransche
geschiedenis, die volgens Trotskij een weerlicht geweest is,
dat de Wereldrevolutie aankondigde ’. Deze episode is de
Parijsche Commune van 1871 “.
Haar geschiedenis wordt in Rusland veel bestudeerd; de
bronnen en literatuur erover vindt men in het Marx=Engels,
instituut te Moskou, waar behalve een rijke collectie van
Parijsche kranten uit het voorjaar 1871 ruim 1500 boeken en
brochures over de Commune aanwezig zijn ‘*. De Russische
historici, zooals Loekin en Molok °, hebben niet alleen nieuw
materiaal aan den dag gebracht, maar ook in menig opzicht
ons geleerd anders over de Commune te oordeelen. Zeer
omvangrijk is de populaire literatuur, die de geschiedenis
= van den Parijschen opstand behandelt°; in tallooze exema
plaren worden deze brochures, waarin de daden en lotgea
vallen der communards meestal zeer eenzijdig beschreven
` worden, verspreid. De Commune is verfilmd, ze wordt in
_ dicht en ondieht verheerlijkt ’, door kinderen ten tooneele
` gebracht °, vooral op 18 Maart, den dag der Commune, die
- nog onlangs een van de vijf feestdagen der Sowjet¢Unie was.
Waarom is de geschiedenis der Commune van zoo groot