HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 938.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

§
6 ë
Ook de wetenschap toont in de laatste jaren een zeer
groote belangstelling in de studie der Oost=Europeesche ~
problemen. Van groote beteekenis was, dat onder de
Russische uitgewekenen talrijke geleerden waren, die in
staat gesteld werden, hetzij hun arbeid aan de in Praag,
Berlijn, Parijs, Londen gestichte Russische wetenschappelijke
instellingen voort te zetten, hetzij als docenten aan de buitena
landsche hoogescholen op te treden. Tot hen behooren o.a.
Braun in Leipzig, Stepun in Dresden, Berdjajew in Parijs,
prince Mirsky in Londen, Sorokin en Wernadskij in
Amerika; hunne, in het Duitsch, Fransch of Engelsch ver¤
schenen werken, zijn algemeen bekend.
Tegelijkertijd zien wij, dat ook de Europeesche historici
zich ernstig toeleggen op de studie van geschiedenis en
cultuur van Oost¢Europa, Hoetzsch en Stählin doceeren in
Berlijn, Salomon in Hamburg, Eisenmann in Parijs, Pares
in Londen. Vele waardevolle studies zijn reeds in tijd¢ {
schriften en als monografieën verschenen, terwijl ook de
beste Russische werken over de geschiedenis van het vóóra Y
revolutionnaire Rusland, zooals die van Kljoetsjewski en
Platonow zijn vertaald 1.
Hoe dieper men doordringt in de geschiedenis, hoe beter
men de uitbarsting van 1917, de regeeringsmethoden van de
thans in Rusland heerschende partij en de houding der
volksmassa zal begrijpen. De revolutie heeft het tsarisme
weggevaagd, een burgeroorlog zonder weerga ontketend,
den Sowjet=staat gesticht, grootgrondbezit en kapitaal vera
nietigd, socialisme en communisme in haar vaandel ge¢
schreven; zij heeft het internationalisme tot haar ideaal
verklaard en zich blijkbaar van alle nationale tradities
losgemaakt. Maar - le mort saisit le vif. Oude melodieën
weerklinken in het nieuwe lied, een zekere continuïteit in °
de birmen; en buitenlandsche politiek valt niet te ontkennen *
en Rusland’s duizendjarige geschiedenis biedt meer dan één j
analogie, die beter begrijpen doet hetgeen in de U. S. S. R.
gebeurt. L
Langzamerhand wordt het duidelijk, dat de Russische
revolutie in vele opzichten geenszins een breuk met de `
Russische tradities beteekent. De vernietiging van de bour; -
geoisie door de communisten herinnert aan de uitroeiing van