HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 843.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

t xl
jl
ll
l
I
Dames en Heeren Bestuurderen dezer Stad, p
Mijne Heeren Curatoren dezer Universiteit, Mijne i
Heeren Curatoren en Leden der Vereeniging tot
het Stichten van een Bijzonder Hoogleeraarschap j
in de Oost=Eu1·opeesche Cultuurgeschiedenis,
, Dames en Heeren Professoren, Lectoren, Privaat= *
- Docenten, Assistenten, Studenten,
En verder Gij allen, die deze plechtigheid met
Q Uw tegenwoordigheid vereert,
Q Zeer geachte Toehoorderessen en Toehoorders,
,,()staEu1·opa steht im Mittelpunkte des europäischen
_ g Interesses". Hoewel deze woorden, waarmede de Ost;
¥ EuropaaVerlag reclame maakt voor zijn uitgaven, wellicht
. niet vrij zijn van overdrijving, zal toch niemand ontkennen,
l dat de belangstelling voor O0st¢Europa in de laatste 10 tot
Q 15 jaren zeer sterk is toegenomen. Reeds tijdens den oorlog
; trachtte vriend en vijand zich rekenschap te geven van de
toestanden in het tsarenrijk, van het leven en de aspiraties
g van zijn 175 millioen inwoners; vooral echter is dit het geval
1 sedert de groote sociale omwenteling, die niet slechts de
; kaart van Europa grondig veranderde en het aanzijn schonk
aan een reeks nieuwe staten, doch ook de grondslagen van
Q de Europeesche samenleving en cultuur aantastte en proa
blemen schiep, die de geheele wereld in rep en roer brachten.
Is het daarom te verwonderen, dat thans reeds een
‘ schier onoverzienbare literatuur bestaat over de Russische
? revolutie, het bolsjewisme en SowjetaRusland'? Journalisten,
economen, politici, letterkundigen, kunstenaars en godgee
Q leerden zijn naar het nieuwe Rusland gereisd om ter plaatse
S het bolsjewistische experiment te bestudeeren, en hebben in
dagbladen, tijdschriften en boeken hun ervaringen be=
schreven. Over gebrek aan informatie valt dus niet te
klagen en het publiek grijpt gretig naar deze min of meer
betrouwbare populaire literatuur. `
3