HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

g E
26
dam 1920), blz. 56. Vgl. Lenin’s Stellingen over de burgerlüke demo= E
cratie en de proletarische dictatuur, in Die kommunistische Internationale ä
No. 1 (1919), § 5.
11. Die Neue Zeit, 1913-14, B. I., S. 39-40.
12. Voorrede van Engels bij den 3en druk van De burgeroorlog in
Frankrük (1891): Der deutsche Philister is neuerdings wieder in heilsamen f
Schrecken geraten bei dem Wort: Diktatur des Proletariats. Nun gut, ihr [
Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur aussieht? Seht euch die e
Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats. - ,,D0or deze
verwijzing naar het zachte, heroïeke en zelfopofferende gedrag van het
proletariaat, dat zich meester had gemaakt van de macht, wilde Engels Qê
als ’t ware de heeren geruststellen, die van schrik sidderden voor het spook
eener bloedige dictatuur". G. S. Goerwitsj, Osnowy sowjetskoj konstitoetsii T
(Grondslagen der Sowjebconstitutie), 6e dr. Moskou 1928, § 133.
13. Zie Das kommunistische Manifest, 8 A., Berlin 1928, S. 44.
14. The civil war in France, p. 33: the political form at last discovered
under which to work out the economical emancipation of the Labour.
15. W. I. Lenin, Sotsjineni ja (Werken), dl, XX, 3e dr. Moskou¢Leningrad
1927, blz. 82. -­ Een vertaling van Lenin’s Aprilestellingen vindt men in:
Illustrierfe Geschichte der russischen Revolution, hggb. von Astrow,
Slepkow und Thomas, Berlin 1928, S. 157-161. H
16. De opstellen, redevoeringen en uittreksels uit Lenin’s geschriften,
waarin sprake is van de Parijsche Commune, zijn bijeengebracht in de j§
brochures: Lenin, Parizjskaja Kommoena i woprosy rewoljoetsii (De
Parüsche Commune en de problemen der revolutie), Moskou 1924, en
Lenin, O Parizjskoj Kommoene (Over de Parüsche Commune), Staatse
uitgeverij 1925.
17 Engels aan Bebelin 1875, zie Bebel, Aus meinem Leben, B II (Stutt=
gart 1911), S. 321-322. (
18. De ,,Verordening No. 1" is gereproduceerd en vertaald in lllustrierte ,g
Geschichte der russ. Revolution, S. 112 ff. Over de uitwerking ervan op
het leger zie b.v. gén. N. de Monkévitz, La décomposition de l'armée russe, ‘j
Paris 1919, p. 38 et suiv. of gén. A. J. Denikine, La décomposition de
l’armée et du pouvoir, Paris 1922, p. 54 et suiv. ,ä
19. Zie L. Trotzki, Von der Oktober=Revolution bis zum Brester Friee
densvertrag, Bern 1918, S. 75, 87.
20. ,,The Commune was to be a working, not a parliamentary body". jj
Marx, Civil war in France, p. 31. {
21. Goerwitsj,a.w., § 220. Vgl. B. Mirkine;Guetzévitch, Aperçu des
principes fondamentaux de l’état soviétique (Paris 1928), p. 11.
22. Kautsky, Die Diktatur des Proletariats, Wien 1918. ­- Lenin, Prole=
tarskaja rewoljoetsija i renegat K. Kautsky (De proletarische revolutie en
de renegaat K. Kautsky), Moskou 1919. -- Kautsky, Terrorismus und g
Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte des Revolution, Berlin
1919. - Trotskij, Terrorizm i kommoenizm (Terrorisme en communisme), Q
Moskou 1920. - Kautsky, Von der Democratie zur Staats=Sklaverei, Eine l;
Auseinandersetzung mit Trotzki. Berlin 1921. ;§
23. Lenin, Staat en revolutie, blz. 124.
21. Trotzki, 1917. Die Lehren der Revolution, Berlin 1925, S. 14.
25. Trotzki, Die Grundiragen der Revolution, Hamburg 1923, S. 100. ï
26. Trotzki, Grundfragen, S, 81.
27. John Reed, Tien dagen die de wereld deden wankelen, Amsterdam
z.j., blz. 140. .
ä