HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 873.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

23
Li blijken van belangstelling en van vriendelijke gevoelens, die
r ik bij mijn benoeming uit Uw midden mocht ontvangen, zijn
1 mij een waarborg, dat Uw leerzame omgang mij in de toe=
e komst niet onthouden zal worden. Geheel onbekend met het
academisch leven hier te lande, zal ik dikwijls een beroep
= moeten doen op Uw voorlichting en steun; wilt mij dien
s y steun schenken en de medewerking, die ik voor een goede
T vervulling van mijn ambt zoozeer noodig zal hebben.
1 Inzonderheid met U, Hooggeleerde Brugmans, zal ik de
j samenwerking en gedachtenwisseling op ons gemeenschapa
P pelijk terrein op hoogen prijs stellen.
: la
Dames en Heeren Studenten,
l Het zal mij een lust zijn, na een lange poos weer in aan;
· raking te komen met de studeerende jeugd. Ik verzoek U
[ mij Uw vertrouwen te willen schenken en Uw belangstela
j ling in datgene, wat ik geroepen ben hier te onderwijzen.
= al Zooals ik in het begin van mijn rede zeide, wordt thans
3 ijverig de geschiedenis en cultuur van Oost=Europa, met
; name die van Rusland, bestudeerd; ik hoop, dat het ook het
g geval zal zijn bij de studenten van de Amsterdamsche Uni=
; versiteit. Mij is tevens het onderwijs in de Russische taal
ä opgedragen. Het zal een groote voldoening voor mij zijn,
l wanneer ik er in slaag, ook hiervoor Uw belangstelling op
l te wekken. Het is de moeite waard de taal te leeren, die niet
ä slechts ,,een tolck des herten ende een schildery der ghe;
E; dachten" is van het Russische volk, maar ook een ,,stut en
steun" van elken ontwikkelden Rus. De woorden, die
j Toergenew een halve eeuw geleden schreef, zijn nu het
credo van millioenen Russen geworden: ,,In dagen van
l twijfel, in dagen van zware overpeinzing over het lot van
mijn geboorteland, zijt gij alleen mijn stut en steun, o groote,
machtige, waarheid en vrijheid ademende Russische taal.
Hoe zou ik zonder u niet in vertwijfeling geraken bij het
zien van alles, wat thuis gebeurt? Maar onmogelijk kan men
gelooven, dat een dergelijke taal niet gegeven zou zijn aan
j een groot volk".
3 Ik heb gezegd.

3

l