HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 869.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

e
l li
22
hier te lande als afzonderlijk leervak onderwezen, hebt Gij
het bewijs geleverd overtuigd te zijn van het belang der ä
studie dezer wetenschap. Door het vertrouwen, dat Gij allen j
_ in mij hebt willen stellen, in aansluiting bij de Faculteit, zie
ik mij thans geplaatst op dezen nieuwen leerstoel.
Ik ben mij terdege bewust van de groote verantwoorde; §
lijkheid, die op mij rust, een verantwoordelijkheid, die des
te grooter is geworden nu het verschil in nationaliteit U
niet heeft teruggehouden van Uw besluit. Het is mij een
behoefte U er hier mijn dank voor uit te spreken, dat Gij ï
mij in de gelegenheid hebt gesteld mij weer aan het hooger
onderwijs te wijden, en U de verzekering te geven, dat ik
mijn uiterste best zal doen.
Hooggeleerde Steinmetz, ­
Het zij mij vergund U als voorzitter van het Curatorium
mijn oprechten dank te betuigen voor al de moeite, die Gij
gedaan hebt om dezen leerstoel op te richten en mijn bee
noeming mogelijk te maken. Het is mij wel bekend, dat Gij
groote verwachtingen koestert ten opzichte van het nieuwe 2
leervak en den nieuwen docent; ik hoop, dat zij in vervulling
zullen gaan en dat ik het in mij gestelde vertrouwen niet
beschamen zal.
Hooggeleerde Van Wijk, ·
In bijzondere mate verblijdt het mij, dat ik U hier tegen;
woordig mag zien. Het is nu meer dan 15 jaar geleden, dat
ik het genoegen had U te leeren kennen; sindsdien heb ik
herhaaldelijk bewijzen van Uw bekende hulpvaardigheid
mogen ondervinden, Wil mij toestaan ook voortaan Uw
raad en vriendschappelijken steun te mogen inroepen.
Dames en Heeren Professoren, Lectoren en
Privaat=Docenten dezer Universiteit, in het bü=
zonder Mijne Heeren Leden der Faculteit der
Letteren en Wijsbegeerte,
Een groot voorrecht acht ik het in Uw midden te worden
opgenomen en met U te mogen samenwerken. De vele
*2
A
l
J
3
1
l