HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 903.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

V
21
g stellende. Later hebben zij weliswaar den arbeidersa en
g soldatenmassa’s het idee van het ,,socialistisch vaderland"
bijgebracht; maar uitgewischt is Rusland’s naam in de ,,Unie
pi der Socialistische Sowjet¢republieken", de ,,Internationale",
gedicht door den communard E. Pottier en opgedragen aan
{j den communard G. Lefrançais, heeft het Russische volkslied
vervangen en de vaan der Commune bedekt het lijk van den
grondlegger van den Sowjet=staat °°.
Pi
Dames en Heeren,
De Russische revolutie duurt voort. Haar gevolgen zijn
nog niet te overzien, ze staat in het brandpunt van de
buitenlandsche politiek en bijna iedereen kiest partij vóór
of tegen haar. Derhalve dringt zich de vraag op of een
historicus in staat is de gebeurtenissen in Rusland sine ira
et studio te behandelen. Daar iedere historicus in meer
of minder mate afhankelijk is van zijn wereld; en levens;
beschouwing, is reeds in het algemeen een volkomen
objectieve geschiedbeoefening niet mogelijk. Wanneer echter
de historicus zich met de contemporaine geschiedenis bezig,
houdt, wordt zijn taak nog moeilijker °". Hij kan de vera
schijnselen niet op een afstand beschouwen, kent niet de
gevolgen ervan, kan het wezenlijke niet steeds van het bij;
komstige scheiden. Ook raken de gebeurtenissen van den
dag al te vaak onze gevoelens, soms ook onze belangen.
Juist daarom mag voor den historicus zijn persoonlijke
§ ervaring nooit beslissend zijn, integendeel, hij moet haar
wantrouwen en altijd ernaar streven haar met de historische
ervaring aan te vullen. Misschien zal hij dan in staat zijn
aan Spinoza’s strengen eisch te voldoen: ,,Men moet over de
menschelijke handelingen niet lachen, niet treuren, ze ook
niet verfoeien, maar begrijpen".
E Mijne Heeren Bestuurderen en Leden van den
Raad der Gemeente Amsterdam, mijne Heeren
Curatoren dezer Universiteit, mijne Heeren Cura=
toren van dezen bijzonderen Leerstoel,
Door het vestigen van een leerstoel in de Oost«Euro;
peesche cultuurgeschiedenis, aan geene andere Hoogeschool
i
.l
E
J