HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 972.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

E R R 8
20
drongen zijn van den geest van ongeloof, in de kinderen 1
moet zelfs een gevoel van moreelen afschuw voor den gods;
dienst gewekt worden. De Commune heeft tijdens haar kort
bestaan betrekkelijk veel gedaan voor de laïcisatie der
school", die ten tijde van het tweede keizerrijk geheel en x
al in handen van de Roomschakatholieke kerk was. Van een
officieele bestrijding van den godsdienst is ons niets bekend.
Behalve de eisch van laïcisatie der school werd in Parijs die
van het kosteloos onderwijs naar voren gebracht. Sowjeta
Rusland heeft dien eisch in de eerste jaren van zijn bestaan j
inderdaad vervuld, maar moest hiervan afzien, zoodra na
de invoering van de N. E. P. een sluitende staatsbegrooting
van groot belang werd.
Een der gevolgen van de scheiding van kerk en staat in
de Sowjetarepubliek was ook het invoeren van het burgerlijk
huwelijk, dat vóór 1917 niet bestond, Men weet, hoe radicaal Q
het Sowjebhuwelijksrecht is: het op den burgerlijken stand
behoorlijk ingeschreven huwelijk is gelijkgesteld met het ï
feitelijke of zoogenaamde ,,vrije" huwelijk; natuurlijke kin;
deren staan in alle opzichten gelijk met kinderen uit een
geregistreerd huwelijk; scheiding kan plaats hebben op ver;
zoek van één der echtgenooten *8, in de Oekraïnsche Sowjeta
republiek is het zelfs mogelijk te trouwen zonder dat de
andere partij iets daarvan afweet ’°. Zoo ver is de Commune
niet gegaan. Toch heeft ook zij in haar decreet over de
pensioenen voor de weduwen der nationale garden (10 April
1871) het feitelijke huwelijk erkend en het verschil tusschen
de wettige en natuurlijke kinderen afgeschaft “°. In een der
laatste zittingen der Commune werd voorgesteld het ,,vrije"
huwelijk in te voeren met een verplichte minimumaleeftijd
van 18 jaar voor den man en van 16 jaar voor de vrouw “.
Ten slotte nog een woord over het internationalisme.
Ofschoon de revolutie van 18 Maart gedeeltelijk als patria
ottische beweging begon, gaf ze herhaaldelijk blijk van haar
internationalisme en antimilitarisme 52. Volgens het Centraal j
Comité der nationale garde was de ,,universeele republiek"
het naaste doel van den opstand ss. ,,La France est morte,
vive l’humanité"°°‘. Van het begin af zijn de leiders der
Russische revolutie als internationalisten opgetreden, de bea j
langen der wereldarevolutie boven die van Rusland
l
l
E
J