HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 950.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

ll
fi
jj 19
J werden 260 gijzelaars in hechtenis genomen; 63 hunner
" werden tijdens de Meiaweek doodgeschoten als wraak over
ä het bloedbad, dat het leger van Versailles in Parijs aan;
. richtte. De bolsjewiki hebben deze ,,Pruisische gewoonte" "
s overgenomen; het is voldoende te herinneren aan de afa
grijselijke massale terechtstellingen na de aanslagen op
, Lenin en Oeritskij in het najaar 1918.
In cultureel opzicht kan men een parallel trekken tusschen
de houding der Commune en die der Sowjetaregeering tegena
?’ over godsdienst, school en gezin. Een van de eerste decreten
` der Commune was dat omtrent scheiding van kerk en staat,
j afschaffing van de begrooting van eeredienst en confiscatie
g van de bezittingen der congregaties ". Hoewel de kerkger
bouwen niet gemunicipaliseerd werden, moesten eenige
I ervan ’s avonds als clublokalen dienst doen. Men hield er
l , felle redevoeringen tegen kerk en godsdienst. De een eischte
de sluiting van alle kerken, een ander de vervorming ervan
{ in werkplaatsen. Voordrachten werden gehouden over ,,den
verderfelijken invloed van de godsdiensten en de middelen
tot hun vernietiging". Een vrouw verklaarde, dat zij haar
` dochter zou vermoorden, wanneer deze waagde naar de
1 kerk te gaan; een andere oogstte grooten bijval door een
‘ pastoor na te bootsen, die de mis opdroeg"‘. Dit alles hera
` innert sterk aan hetgeen in Rusland sedert de revolutie ter
bestrijding van kerk en godsdienst geschiedt. In Januari
T 1918 werd er de. scheiding van kerk en staat gedecreteerd, de
e bedehuizen en ,,kerkelijke goederen" werden genationali;
seerd, de meeste kloosters gesloten; duizenden kerken zijn
sindsdien in musea, clubs en bioscopen veranderd. De
,,wetenschappelijke antiareligieuse propaganda", waarbij o.a.
l de volkscommissaris voor onderwijs als woordvoerder van
` het atheïsme optrad, begon dadelijk na de omwenteling.
Eenige jaren later werd het ,,Verbond der goddeloozen"
gesticht, dat van de kerkelijke feestdagen gebruik maakte om
, over godsdienst, God, Christus, ook Boeddha, Mohammed
op de meest cynische wijze te spotten. Bijzonder fel en
systematisch wordt de antirgodsdienstige actie in den
laatsten tijd gevoerd; hun doel - n.l. de uitroeiing der religie
- hopen de communisten te bereiken vooral met hulp van
de school ‘°: het geheele onderwijs moet niet slechts door;