HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 969.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

l
‘ ll
18 IQ
meest deserteurs en straatslijpers ­ slechts voor enkele i
dagen of uren ingerekend werden °°. Zeer doelmatig waren U _.
Rigault’s en Ferré’s verordeningen geenszins, en alle auteurs P
over de Commune zijn het er over eens, dat de commissie
van algemeene veiligheid niet voor haar taak berekend was.
,,Men greep naar rechts en links zonder ooit de werkelijk
gevaarlijke menschen te arresteeren, terwijl degenen, die de r
Commune door een opstand trachtten omver te werpen,
ongehinderd komplotten smeedden en bijna een leger van ,
malcontenten in Parijs organiseerden"°°. Aan de ,,Tsjeka"
zal zeker niemand verwijten, dat zij de contra=revolutie te
zacht bestreden heeft; maar evenmin zal iemand kunnen
beweren, dat haar optreden altijd doeltreffend is geweest. f
Het wezen van het bolsjewisme is de dictatuur. Toch vera I
gete men niet, dat de Sowjet=regee1·ing niet van het begin af 2
consequent dictatoriaal is opgetreden, zich niet direct van .
alle democratische ,,vooroordeelen" heeft losgemaakt. Ik
heb reeds eraan herinnerd, dat de bolsjewiki de Constitua Q
eerende Vergadering bijeengeroepen hebben. Over een
beperking van het kiesrecht zal men in Lenin’s ,,Staat en
revolutie" nog geen woord vinden en zelfs de ,,Declaratie
van het werkende en uitgebuite volk" (Jan. 1918) schijnt dit
vraagstuk nog niet definitief te hebben opgelost"'. Ook de _
persvrijheid heeft men slechts langzamerhand afgeschaft.
Na de omwenteling werden alleen de uiterst rechtsche
kranten zooals b.v. de befaamde ,,Nowoje Wremja" vera.
boden; Gorkij’s ,,Nowaja Zjiznj" pas in Augustus 1918. _,
Eveneens zag de Parijsche Commune, die zich zoo vaak op ,
vrijheid, gelijkheid, recht en gerechtigheid beriep, zich door
den loop der omstandigheden gedwongen de werking van
de democratische beginselen sterk te beperken. In Parijs
werden 36 kranten en tijdschriften verboden *1; Amouroux
stelde zelfs voor, gedurende den burgeroorlog geen krant
behalve de ,,Journal Officiel" te laten verschijnen". Van
dictoriaal karakter was tevens het bekende decreet over de
gijzelaars. Toen de regeering van Thiers weigerde de coma
munards als belligeranten te erkennen en hen als gewone
opstandelingen liet neerschieten, publiceerde de Commune
het decreet, volgens hetwelk voor elken vermoorden natio=
naahgardist drie gijzelaars moesten gefusileerd worden. Er