HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 929.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

i
1
17 j
waarin zich toen ongeveer drie milliarden francs bevonden, 1
niet bezet en niet getracht door de confiscatie van haar 1
voorraden druk uit te oefenen op Versailles. De oude
Proudhonist Beslay, die door de Commune tot commissaris
van de bank benoemd werd, zette zijn vrienden uiteen, dat 1
men de bank en al haar privileges moest eerbiedigen; geheel
Frankrijk, dus ook Versailles, maar ook Parijs, hadden er
belang bij “". De politiek, die de communards tegenover de
bank volgden, is bijna door alle schrijvers gelaakt_ ,,De
Commune", schrijft Lissagaray, ,,heeft de juiste gijzelaars
over het hoofd gezien, n.l. de bank, het grootboek, de staats=
domeinen, de depositoakas enz. Hier was de levensbron van
Versailles; men kon om zijn handigheid, om zijn kanonnen
lachen. Zonder een man in gevaar te brengen, had de
Commune slechts tegen Versailles te zeggen: schikking of
dood" 37. Reeds Arnould had op het gevaar gewezen, dat in
zulk een geval van de zijde der Pruisen, die de Oostelijke
forten van Parijs bezet hielden, dreigde; toch wordt deze
,,fout" nog altijd den communards verweten, althans door de
Russische politici en historici. Terloops vermeld ik nog, dat
de Commune de staatsschulden niet geannuleerd heeft, of;
schoon Blanqui en Bakoenin, die in andere opzichten wel
’ een grooten invloed op de politiek der opstandelingen uita
geoefend hebben, een dergelijken maatregel aanbevolen
hadden.
Wij hebben tot nu toe gezien, hoe de bolsjewiki zich aan
de zoogenaamde fouten der Commune hebben gespiegeld en
getracht hebben ze te vermijden. Maar er zijn ook vele
analogieën te constateeren tusschen de toestanden in Parijs
in 1871 en die in Rusland na 1917. Eenige voorbeelden wil
ik thans aanhalen. Met de beruchte ,,Tsjeka", de ,,Buitenge;
wone commissie ter bestrijding der contra¢revolutie", die vijf
weken na de N ovemberaomwenteling in Petrograd opgericht
werd, kan men de ,,Commissie van algemeene veiligheid"
vergelijken, die onder leiding stond van de Blanquisten
Rigault en Ferre. Zoo wreed en meedoogenloos als
Dzerzjinskij zijn zij niet te werk gegaan. Toch lieten zij in
den loop van twee maanden 1300 tot 1400 menschen gevana
gen nemen, van wie echter een derde gedeelte ‘- het waren