HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 906.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

l
W l
15
l Ook de bolsjewiki hebben weliswaar na de omwenteling l
f de Constitueerende Vergadering bijeengeroepen; maar zij
hebben haar direct uiteengejaagd, toen ze zagen, dat de
meerderheid dezer vergadering hun politiek niet wilde goed= . p
f keuren ’°. Zij hadden geen afschuw van de onwettigheid, «
traden dictatoriaal op, verfoeiden de democratische begin; l
; selen. Verraders waren allen, die zich niet met hun staats¢
greep vereenigen konden, Een duurzame coalitie met de
andere socialistische partijen - om van de burgerlijke maar
te zwijgen ­- was derhalve onmogelijk. Hun steun was voor
i de nieuwe regeering van geen belang ­- als zij slechts
rekenen kon op dien van de arbeiders, soldaten, boeren en
van het internationale proletariaat.
Ook in dit opzicht is een vergelijking met de politiek der
Parijsche Commune zeer leerrijk. Tot een der oorzaken van
haren spoedigen ondergang hebben tijdgenooten en historici
haar buitenlandsche politiek gerekend: zij heeft nl. niets of
bijna niets gedaan om zich van de sympathie en den
daadwerkelijken steun der Fransche boeren en der buiten;
landsche arbeiders te verzekeren “. Trouwens P. Grousset,
het hoofd van de commissie van buitenlandsche zaken, kon
met de 100.000 francs, die de Commune tot zijn beschikking
stelde, niet veel beginnen. Eenige gedelegeerden werden
naar de provincie gezonden, ook werden een paar proclaa '
maties, waarin men om hulp vroeg, in de departementen
verspreid. Toen een jaar na den ondergang der Commune
L de Internationale in Ten Haag bijeenkwam, verklaarde Marx,
dat de Parijsche Commune te gronde gegaan was, eenvoudig
I omdat er geen gelijktijdige revolutionnaire beweging in alle
hoofdsteden uitgebroken was ”.
A Behoef ik nader uiteen te zetten, welke gevolgtrekkingen
de bolsjewiki uit deze lessen gemaakt hebben'? Hun eerste
twee decreten - dat over den vrede en dat over den grond
­­ wonnen de sympathie en den steun van de soldatem en
boerenmassa’s; de millioenen, die voor de buitenlandsche
l propaganda uitgetrokken werden, hebben in de hands=off¢
x fromaläussiaabeweging een niet te onderschatten rol gespeeld.
l Wat de Communistische Internationale voor Sowjet¢Rusland
E beteekent, is overbekend.
Wanneer wij nu onze aandacht vestigen op de economisch=