HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 961.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

14
officier van het keizerlijke leger, voorbereid, en in den nacht g
van 6 op 7 November werden zonder veel ophef de tele=
graaf= en telefooncentralen, de staatsbank, de hoofdbruggen ·;
enz. bezet. 24 uur later werd het Winterpaleis bestormd l
en werden de daar aanwezige ministers gevangen genomen. g
Kerenskij was het gelukt in de richting van Gatsjina te we
vluchten. Van daar uit deed hij een poging om met generaal .
Krasnow en een handvol kozakken tegen Petrograd op te E
rukken. De bolsjewiki, met name Trotskij, brachten in aller tg
haast een leger bijeen van soldaten, matrozen en arbeiders:
den 14en November moest Krasnow capituleeren. De
tegelijkertijd uitgebroken opstand der jonkers, d.w.z. der ;
aanstaande officieren bij het leger, werd door de nieuwe
regeering meedoogenloos onderdrukt. In Petrograd werd 0.a.
op 10 November de volgende proclamatie aangeplakt: ,,Het
militairarevolutionnaire comité verklaart geenerlei vergrijp
tegen de openbare orde te willen dulden. Diefstal, rooverij,
aanranding, poging tot pogrom zullen streng worden ge=
straft. Het comité zal, het voorbeeld der Parijsche Commune
volgend, alle plunderaars en ophitsers zonder mededoogen
uitroeien"". Wel een treffend bewijs, dat de herinnering
aan de Commune en haar ondervindingen de leiders van de
omwenteling zelfs in de ,,dagen, die de wereld deden
wankelen" niet losliet.
Het Centraal Comité der nationale garde, dat in Parijs
zoo onverwacht de macht over de hoofdstad had verkregen, _,
haastte zich zich hiervan te ontdoen. Reeds op 22 Maart ‘
werden de verkiezingen van den gemeenteraad, d.w.z_ de p
Commune, vastgesteld. Daar het Comité een afschuw had P
van onwettigheid, gaf het zich de grootst mogelijke moeite
deze verkiezingen goedgekeurd te krijgen door het eenige
wettige gezag in Parijs, n.l. de maires (Clémenceau was toen ;
maire van Montmartre). De langdradige onderhandelingen `
met hen hebben Thiers in staat gesteld zijn sterk gehavend l
leger te reorganiseeren, het te versterken en moreel te her; l
stellen ’°. 28 Maart werd het Centraal Comité door de Com, l
mune vervangen; reeds twee weken later schreef Marx aan
Kugelmann, dat het Centraal Comité, bewogen door al te
,,ehrenhafte" scrupuliteit, te vroeg zijn macht had neergelegd §
om plaats te maken voor de Commune’°. j