HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 966.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

1
F N
13
I een bepaald plan uitgewerkt had en daarnaar handelde ­ de
Parijsche federatieraad der Internationale hield zich in die j
L dagen bezig met discussies over economische problemen en
j p niet met de voorbereiding van den bewapenden opstand - j
, en er werden geen maatregelen genomen om de overwinning, j
ij die zoo onverwacht in den schoot van het Centraal Comité t
der nationale garden gevallen was, uit te breiden en te com
Li solideeren. Het zou geen moeite gekost hebben om Thiers i
en al zijn ministers, die nog op 18 Maart in het ministerie j
van buitenlandsche zaken beraadslaagden, gevangen genomen H
Q te hebben; drie opstandige bataljons trokken dit gebouw argea «
loos voorbij. Tot opperbevelhebber van de nationale garde
werd de marineaofficier Charles Lullier benoemd, een dronk,
aard, die wegens verraad eenige dagen later in hechtenis
r genomen werd. Hij liet de poorten van Parijs openstaan en
C belette niet het vertrek van de aan de regeering trouw ge;
bleven soldaten. Niemand dacht eraan ze over te halen om
in Parijs te blijven, terwijl hun eigen officieren elk oogenblik
een muiterij verwachtten. Evenmin zorgde men ervoor, dat
het fort Mont Valérien, dat de stad bestreek en dat zoo’n
groote rol zou spelen tijdens het tweede beleg, door
. nationale garden bezet werd. Van militairarevolutionnair
e standpunt zijn dit alles zeer ernstige fouten.
Geheel anders zijn de bolsjewiki te werk gegaan. ,,Wij
, hadden voor ons het voorbeeld van de Parijsche Commune",
‘ zegt Trotskij, ,,uit haar ineenstorting maakten wij de gevolg;
T trekking, dat de revolutionnairen de gebeurtenissen behoor;
den te voorzien en er zich op moesten voorbereiden"’°.
I Lenin en zijn partijgenooten hebben van het begin af naar
de inbezitname van de staatsmacht gestreefd. In de acht
maanden, die de Maartarevolutie van de Novembemomwena
teling scheidden, hebben zij hun plannen nauwkeurig uitgea
werkt, hun aanhangers georganiseerd, den arbeiders en
soldatenmassa’s de noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid
van een staatsgreep duidelijk gemaakt. De dag der omwentea
ling werd door het centraal comité der partij twee weken
te voren vastgesteld, een militaivrevolutionnair comité
werd georganiseerd om het garnizoen der hoofdstad te
controleeren en den opstand te leiden. De militaire operaties
werden door den bolsjewiek AntonowaOwsejenko, een ouda