HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 956.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

l . l
I de bolsjewiki, die hun vrede, land en brood beloofden.
5 Ook de oude bureaucratische machine werd grondig door ,
l de bolsjewiki vernield. Hiertoe hebben echter het meest de
l beambten zelf bijgedragen. Nauwelijks was de staatsgreep r
` j in de ministeries bekend geworden of nagenoeg alle ambte; 7
. naren weigerden de nieuwe regeering te erkennen en bea
L gonnen een staking, die maandenlang geduurd heeft. Zij
; kwam voor de bolsjewiki geheel onverwacht en stichtte de .
grootste verwarring in hun rijen 1**. Lenin had wel beweerd, i
dat elke keukenmeid den staat moest kunnen besturen, i
j maar spoedig bleek het, dat de arbeiders, die in de commisç «
L sariaten de stakende beambten vervingen, meestal niet in
V staat waren hun functies te vervullen. Aan het gebrek aan
ï bekwame en betrouwbare krachten heeft de Sowjet¢repu=
L bliek nog lange jaren geleden.
Wat nu de salarissen der Sowjet=ambtenaren betreft, deze
waren tijdens het zoogenaamde ,,oorlogscommunisme" inder;
daad niet hooger dan het loon van een geschoold arbeider.
Van principieel standpunt moge dit van groot belang ge;
weest zijn, in de praktijk was de uitwerking hiervan nihil,
, gezien de waardevermindering van het geld. De levens;
middelenrantsoenen der arbeiders waren echter grooter dan
die der beambten, voorzoover deze geen communisten
‘ waren. In het hedendaagsche Rusland is alleen het inkomen
E der communisten beperkt, zij mogen niet meer dan 225
. · roebel per maand verdienen.
. De Commune was - of moest zijn ’° - een werkend
college. Als wij prof. Goerwitsj’s ,,Grondslagen der Sowjeta
constitutie" ter hand nemen, lezen wij, dat ,,de stads= en
dorpssowjets de taak hadden werkende colleges te zijn, die
tegelijkertijd de rechtsnormen moesten scheppen en toe;
passen .... De grondwet maakt geen verschil tusschen de
wetgevende en uitvoerende lichamen, zij verleent slechts
aan verschillende lichamen een verschillenden graad van
wetgevende en uitvoerende macht" “.
Nog een staatsrechtelijke kwestie moet hier even aange;
p stipt worden, Is de Commune, d.w.z. de Parijsche gemeentea
l raad, die door de geheele Parijsche bevolking gekozen werd,
inderdaad, zooals Kautsky in zijn polemiek met Lenin
en Trotskij ” beweerd heeft, een democratische instelling bij