HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 961.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

10
zijn brochure ,,Staat en revolutie", geschreven kort vóór het
uitbreken der Novemberçrevolutie.
Het meest fundamenteele kenteeken van den Commune; I
staat zag Lenin hierin, dat niet gelijk bij alle voorafgaande l
revoluties de oude staatsmachine overgenomen, maar in; =
tegendeel verbrijzeld werd. De bron van zijn macht was het
directe initiatief der volksmassa’s en niet een door het ‘
centrale staatsgezag afgekondigde wet; leger en politie g
werden door het gewapende volk vervangen; de beambten,
wier werk gedeeltelijk aan arbeiders opgedragen werd,
werden onder bijzondere contróle gesteld, waren verkiesç ‘
baar en afzetbaar en ontvingen ten hoogste het gemiddelde I
loon van een goeden arbeider; de raad der Commune was J
geen parlementaire instelling, maar een werkend college, ç
waarvan de leden tegelijkertijd de wetgevende en uita i
voerende macht uitoefenden. Dit alles beteekende niet
minder dan de ,,afschaffing" van den burgerlijken staat,
welke eisch zoo’n groote rol speelt in Lenin’s staatsleer; ,,de
Commune was reeds geen staat meer in den eigenlijken zin
van het woord" 17.
Of dit ook met den Sowjetastaat het geval is, mogen de
beoefenaars van het staatsrecht uitmaken; zijn wordings; l
geschiedenis echter herinnert in menig opzicht aan die der
Commune, De Sowjets, strijdorganisaties tijdens de Maart; =
revolutie, staatsorganisaties na de Novemberaomwenteling, j
zijn door het initiatief der volksmassa’s ontstaan; van het ,
begin der revolutie af traden zij op als vertegenwoordigers j
van de arbeiders, boeren en soldaten. Deze eigenmachtige
regeering, die het gezag van de ,,Voorloopige Regeering"
ondermijnde, heeft de oude staatsmachine, vooral het leger,
,,stukgeslagen". De mensjewiki en sociaalarevolutionnairen,
die in de eerste maanden de meerderheid in de Sowjets
vormden, deden het min of meer onbewust, Lenin en de
bolsjewiki daarentegen zagen hierin het hoofddoel van de
eerste phase der revolutie. Zij hebben het volkomen bereikt.
Het is voldoende aan de beruchte ,,Verordening No. l" van
den Petrogradsche Sowjet te herinneren, die den soldaten
de burgerlijke rechten toekende, de disciplinaire macht der l
officieren afschafte en ze den soldaten=comité’s opdroeg 18.
Het front stortte ineen, de soldaten luisterden slechts naar