HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 951.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

l l
g u
Commune. In 1873 schreef b.v. Engels: ,,Een revolutie is I
· zeker de meest autoritaire zaak, die er bestaat, een daad,
ï door welke een deel der bevolking zijn wil aan het andere
deel opdringt door geweren, bajonetten en kanonnen. Als
` _ de Parijsche Commune zich niet van de autoriteit van een I
gewapend volk tegen de bourgeoisie bediend had, zou zij I
zich langer dan een dag staande gehouden hebben? Moeten
{ wij haar niet omgekeerd verwijten, dat zij zich te weinig van I
deze autoriteit heeft bediend?" *1 ,
Het doet eenigszins vreemd aan, dat dezelfde Engels later I
J op de Commune als voorbeeld van de dictatuur van het .
proletariaat wijst *2. Toch zal men zich met deze formule l
[ kunnen vereenigen, indien men hieronder de verheffing van
het proletariaat tot heerschende klasse 1* verstaat. Boven;
f dien houde men in gedachte, dat de groot;industrie in Parijs
` 60 jaren geleden nog zeer zwak ontwikkeld was en dat het
‘ meerendeel der Parijsche proletariërs toen uit handwerkers
4 bestond; dit verklaart in vele opzichten de politiek, taktiek
en wetgeving der Commune. Wanneer wij ons nu afvragen, «
. waarom niettemin de geschiedenis der Commune zoo’n
groote beteekenis had voor de bolsjewiki, is het antwoord
te vinden in Marx’ woorden: ,,zij was de eindelijk ontdekte
l politieke vorm, waaronder de economische bevrijding van de
5 arbeiders voltrokken kon worden"”.
l 3 (16) April 1917 kwam Lenin uit Zwitserland in Petrograd
.. aan. Den volgenden dag maakte hij in het Taurische Paleis
l zijn opzienbarende tien stellingen bekend, waarin hij duide;
1 lijk de verdere ontwikkeling der revolutie voorzag: organi;
satie van een Sowjet;republiek, instelling van de proletarische
dictatuur, stichting van een nieuwe Internationale, enz. 15. In
i de negende stelling eischte Lenin wijziging van het partij;
« program; o.a. moest herzien worden de houding van de partij
) tegenover het staatsprobleem en een Commune;staat ge;
K eischt worden, d.w.z. een dergelijke staatsvorm, waarvan de
I Parijsche Commune een prototype geweest was. Over de
g beteekenis en de lessen der Commune had Lenin reeds vóór
de revolutie van 1917 enkele keeren geschreven ‘°; herhaal;
, delijk komt zij ter sprake in de geschriften, die hij na zijn
I terugkeer naar Rusland gepubliceerd heeft, vooral echter in