HomeVodjes papierPagina 98

JPEG (Deze pagina), 842.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
dat de Fransche en Engelsche autoriteiten, nadat zij j
pro forma aan eenige emigranten de doorreis hebben
toegestaan, onder het voorwendsel van formeele tech~ W
nische bezwaren de massa der emigranten, die zooals
bekend voor het grootste deel tot de tegenstanders
der menschenslachting behooren, zullen tegenhouden. .
Dat deze vrees volkomen gegrond is, blijkt uit het T
geval~Soerabow en uit de aanhouding in de laatste ï
dagen van bekende Russische emigranten, die op f
Noorsche schepen uit Amerika naar Rusland wilden I
terugkeeren, door de Engelsche overheid in Halifax.
Wanneer men dit alles in aanmerking neemt lijkt
Miljoekow's antwoord een directe beschimping der
politieke emigranten. Namens het revolutionaire volk
teekenen wij verontwaardigd protest aan tegen het
streven, om de verwezenlijking der door de revolutie
verworven amnestie op de lange baan te schuiven en
geven onzen vasten wil te kennen de mogelijkheid te
openen om onze oude plaats in de rijen der revo~ lg
lutionairen in te nemen, teneinde onze plichten tegenover
het volk en de revolutie te vervullen".
(De terugreis naar Rusland had toen tegen uitwis~
seling van een overeenkomstig aantal burgerlijke Duitsche
gevangenen via Duitschland plaats). 1
ln Mei schreef voorts de ,,lswestia," Orgaan van den f
Raad van Arbeiders~ en Soldatemafgevaardigden:
,,Alle pogingen om over Frankrük en Engeland te
reizen blüven zonder resultaat. W. Tsjernow werd
aan de Engelsche grens teruggestuurd. Emigranten, die
in Frankrijk wonen, bevinden zich in dezelfde situatie.
Hun telegrammen naar Rusland worden niet verzonden.
De Fransche pers (0. a. ,,Petit Parisien", ,,Temps")
stelt den eisch, dat alleen die emigranten zullen worden
doorgelaten, die aanhangers van Plechanow zijn. De
96
jl
ël
ll
jl