HomeVodjes papierPagina 97

JPEG (Deze pagina), 786.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Q .

den laatsten Russischen soldaat wilden vechten,"
De in Engeland verblijvende Russen echter, die ook
maar aan de mogelijkheid durfden denken om het
waanzinnige bloedbad te staken, werden behandeld als
verachtelijke misdadigers.
Ook van dezen zullen wij er enkelen aan het woord
lj laten. Op 27 April 1917 publiceerde het comité der
Russische emigranten in Zwitserland den volgenden
oproep:
,,De doorreis door Engeland en Frankrijk is voor-
§ loopig voor een groot aantal emigranten absoluut
` j onmogelijk. Miljoekow heeft zelf in een oflïcieele
mededeeling van het Petersburgsche Telegraaf­agent~
{ schap erkend, dat de doorreis door Noorwegen uiterst
l lastig is, waardoor de emigranten genoodzaakt zijn in
, Engeland te wachten op een min of meer gunstige "
i gelegenheid om hun reis voort te zetten. Door deze
beperking der transportmogelijkheden ter zee en door~
j dat reeds talrijke emigranten en dienstplichtigen uit
j' Frankrijk en Engeland op reisgelegenheid wachtten,
konden de in Zwitserland vertoevende emigranten eerst
lj na vele moeilijkheden langs dezen weg Rusland bereiken.
Bovendien heeft Miljoekow officieel het bestaan van
l zwarte lijsten erkend, welke zijn aangelegd van de
jl Russische politieke emigranten, die den imperialistischen
regeeringen van Frankrük en Engeland niet aanstaan.
E Aan de belofte van Miljoekow om bij deze regeerin-
A gen op herziening der zwarte lijsten aan te dringen
kunnen de emigranten niet de minste waarde hechten,
daar zy op grond hunner bittere ervaring geen ver~
F trouwen kunnen stellen in de houding der geallieerde
regeeringen tegenover de Russische politieke erni~
l granten.
Zij hebben dientengevolge alle reden om te vreezen,
.; ­
95
J
l
l