HomeVodjes papierPagina 96

JPEG (Deze pagina), 834.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

1
Evenals de Perzen zijn ook de ]oden niet alleen
door de Russen, doch ook door de Engelschen onder~ jj
drukt. De 250.000 in Engeland wonende loden, die
grootendeels voor de zegeningen van het tsarisme op jj
de vlucht waren gegaan, meenden in Engeland een
veilig onderdak te zullen vinden. gj
" My home is my castle l", ,,Mün huis is mün kasteel,"
pleegt ]ohn Bull trots te zeggen, ~­ doch het ]ood~
sche huis in Engeland was geen kasteel en het
` minnekoozen tusschen de Engelsche regeering en het lj
tsarisme heeft tot een schandelük misbruik van het
asylrecht geleid. Zoo heeft men loden, die als Rus~
sische onderdanen te Londen woonden, gedwongen
naar Rusland terug te keeren. Toen de stumperds
naar Noorwegen vluchtten en vandaar naar Amerika
trachtten over te steken werden zij, wanneer hun
schip een Engelsche haven ·binnenliep, als deserteurs
gearresteerd. Alle oprechte loden, in de eerste plaats
de bekende loodsche schrijver Israel Zangwill, teekenden
tegen dit optreden krachtig protest aan. Anti~]oodsche
demonstraties van het opgehitste gepeupel werden
afgewisseld door scheldpartijen in ,,Times", ,,Daily
Mail", de geheele Northclilfe-pers. Zelfs het deftige
tijdschrift ,,Fortnightly Review" publiceerde een uit~
voerig en opzienbarend anti~semitisch artikel. De kroon
spande echter de ,,Morning Post", welke kort voor
de onttroning van den tsaar schreef, dat de ]oden in.
Rusland geenszins onderdrukt werden, doch een
,, bevoorrechte kaste" vormden! Engeland wilde alleen
voor de vrijheid der volkeren, doch niet voor ,,bevoor~
rechte kasten" vechten! lj
Als het in zijn kraam te pas kwam heeft Enge~
land trouwens het asylrecht ook tegenover de Rus-·
sen zelf geschonden ­­· tenzij ze voor Engeland ,,tot
94
.l

Tl


l