HomeVodjes papierPagina 95

JPEG (Deze pagina), 770.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

belemmering, die aan de Engelsch-Russische pogingen om
; het Perzische volk het meest volledige geluk te doen sma-
l ken, uit den weg geruimd. Op 4 September 1907 deelde
de Engelsche gezant, Sir Spring Rice, schriftelük aan de
Perzische regeering mede, dat de Engelsche en de Rus-
sische regeering zich van elke inmenging in de binnen-
ll landsche aangelegenheden van Perzië zouden onthou-
den. The word of an Englishman! Waar is het gebleven?
Hoe de rechten van den Perzischen staat tijdens
ll den wereldoorlog verkracht zijn, blijkt onmiddellijk,
wanneer men een oorlogskaart van het Zuid-Oostelijk
front voor zich neemt.
gj Op 29 fanuari 1917 telegrafeerden Perzische volks-
vertegenwoordigers uit Den Haag aan Wilson:
. ,,Aan den President der Vereenigde Staten van
fi Amerika, Washington.
Uw jongste boodschap aan den Senaat betreffende
l de heilige rechten der kleine volken heeft in den
3 boezem van het Perzische volk levendige hoop gewekt l
voor de toekomst van ons vaderland. In opdracht
van ons volk wenden wij ons tot U en tot het edele
iä Amerikaansche volk en verzoeken wij U Uw machtigen
invloed aan te wenden om ervoor te zorgen, dat ook op
het oude Perzische volk de geheiligde principes worden
toegepast, welke gij in Uw edele menschlievendheid
EQ v een rechtvaardige voorwaarde voor een duurzamen
wereldvrede hebt genoemd.
§§ MAHID UL MUL,
Lid van het Perzische Parlement.
TAGI sAoE,
Lid van het Perzische Parlement en leider
der Perzische Democratische Partij.
93
‘l