HomeVodjes papierPagina 92

JPEG (Deze pagina), 835.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

j volk zgn afgeperst, dat ten bate van Engeland's ­ _ ,
egoistische belangen aan het verbloeden is. ·
Wij veroorloven ons langs dezen weg ons protest
te doen hooren en de onderdrukte stem van het ver~ j
volgde Indië tot uiting te brengen. In Uw laatste ‘
boodschap aan den Senaat komt U, Mijnheer de Presi­
dent, op voor de volledige vrijheid der volken en tijdens
Uw eerste ambtsperiode hebt Gij verklaard, dat Uw
regeering bereid is aan alle onderdrukte naties in hun
streven naar vrijheid de behulpzame hand te bieden.
Wij hopen ernstig, dat Gij thans Uw eigen woorden
gestand zult doen en dat Gij Uw invloedrijke stem
voor de lijdende millioenen van Indië zult verheffen.
Wij verklaren, dat zonder een vrij en onafhankelijk
Indië een duurzame wereldvrede onbestaanbaar is."
Welk resultaat heeft deze oproep wel gehad? Bg
Wilson, die als handlanger van Engeland den uitvoer
der brochure van zgn vroegeren staatssecretaris Bryan
over: ,,De Engelsche heerschappg in Indië" verboden
heeft, in het geheel geen. Doch in de harten van mil­
lioenen zal deze noodkreet van een onderdrukt volk weer-
klank§vinden, in de wereldgeschiedenis zal hij voortlevenl
,,De regeering van Zijne Majesteit verklaart, dat zij
niet het voornemen heeft om den politieken status in p
Egypte te veranderen" ~ aldus werd in de Engelsche Q
nota van 8 April 1904 beloofd, een belofte, die nog
in 1908 door den Engelschen president Sir Gorst in
Egypte en door Sir Edward Grey in het Engelsche g
Lagerhuis bevestigd werd. Den 19***** December 1914 E
verklaarde Engeland den Egyptischen heerscher voor
afgezet! Het spreekt echter vanzelf, dat deze leelijke
streek in een mooien vorm werd gegoten. Eenmaand
90