HomeVodjes papierPagina 91

JPEG (Deze pagina), 811.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

? ? Y
l
ll
1 voerend Comité der Indische Nationale Partü op 27
­ 1 januari 1917 uit Kopenhagen het volgende telegram tot
Wilson:
Mijnheer de President!
« Uit naam van de 315 millioen onderdrukten van
Indië veroorloven wij ons U onzen dank te betuigen
voor Uwe laatste tot den Senaat gerichte boodschap,
waarin Gij moedig en met verheven idealisme zijt
opgekomen voor de zaak der gerechtigheid en der
ll menschheid, door als noodzakelijke voorwaarde van
een duurzamen wereldvrede voor elk volk het recht
l op te eischen, om zijn eigen regeeringsvorm en zijn
eigen weg in zijn ontwikkelingsgang te kunnen bepalen.
1 Meer dan een eeuw lang is ons ongelukkig land het
is slachtolïer geweest van een meedoogenlooze berooving
en uitbuiting door de Engelschen. Dit vroeger door
zijn rijkdommen, zijn moreele grootheid en zijn hoog·
ontwikkeld intellect beroemde land is van geweldige
schatten beroofd en in een toestand van geregelde ver~ i
arming en hongersnood en van absoluten moreelen en
intellectueelen stilstand gebracht.
In overeenstemming met de principes, door U voor~
gestaan en volgens welke geen enkel volk het recht
mag hebben zijn heerschappij aan eenig ander volk op
te dringen, eischen wij, dat Indië van het Engelsche
juk bevrijd en het land gelegenheid gegeven wordt
zijn rechtmatige plaats temidden der andere naties in
je te nemen. De Engelschen hebben de wereld om den
tuin geleid door alleen uitlatingen van Indische huur~
lingen, knechten en verklikkers, die verraders van hun
vaderland zijn, te publiceeren en door als bewüs van
Indië's loyauteit de geweldige offers aan mannen en
geld aan te voeren, die een hongerend en onwillig
89
ë
s
I
3
i