HomeVodjes papierPagina 90

JPEG (Deze pagina), 806.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

j
l
spinnerijen 3l/2 O/0 van hun productie afstaan. Volgens 1
Sir William Digby, een uitnemend kenner van het . 1
Indische economische leven, betaalt de Indische bevol·
king driemaal zooveel belasting als de Engelsche en
viermaal zooveel als de Schotsche. De goed~betaalde
posities in het staats~ en het militaire bestuur vormen
nagenoeg een monopolie der Engelschen. Onder de
1064 hoogere beambten in het Indische civiele bestuur
bevinden zich 1000 Engelschen. Sir William Digby
heeft aangetoond, dat omstreeks 1850 het gemiddelde
dagelijksche inkomen van den Hindoe 4 cents bedroeg, lj
omstreeks 1880 3 cents en dat het sindsdien tot 1’/2
à 1 cent gedaald is.
Het lezen of zingen van volksliederen wordt gestraft,
het is den leeraars en professoren verboden voordrachten
en besprekingen over Indische politiek en economie te
houden; voor vergaderingen moet zeven dagen te voren
verlof worden aangevraagd; de inlandsche drukkerijen
zijn in beslag genomen en honderden Indische redac-
teuren, advocaten, doctoren, leeraars en kooplieden
zijn in de gevangenis geworpen. De opvoering van
tooneelstukken, welke de vroegere grootheid van Indië
tot onderwerp hebben, is verboden.
Uit openbare gebouwen en particuliere huizen worden
afbeeldingen van Indische leiders met geweld verwijderd.
De bewoners van afgelegen dorpen worden door ·
bedreiging met de gewapende macht gedwongen Engel~
sche producten te koopen. Zelfs de wapens, welke
dienen ter verdediging tegen wilde dieren, worden de j
bevolking afgenomen."
=¤= * =x<
Nadat Engeland gedurende den oorlog de verschijning
van 120 Indische bladen had verboden, richtte het uit-
88
a
J
l