HomeVodjes papierPagina 89

JPEG (Deze pagina), 803.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

ondersteu-nde universiteiten, die ook voor het geheele
- levensonderhoud der studenten zorgden. Thans heeft, _
‘ zooals de Engelschen zelf erkennen, van elke vijf dorpen
· er nauwelijks een een school, waarbij men niet uit het
oog mag verliezen, dat 9O °/0 der bevolking in dorpen
leeft. 80 °/0 zijn voor hun levensonderhoud op den
landbouw aangewezen en gin het geheele land is niet
r een landbouwschool te vinden, die voor den Indischen
landbouwer toegankelijk is. De japanners hebben het
in 45 jaar tijds weten klaar te spelen om 95 °/0 van
hun bevolking de lagere school te doen doorloopen.
I De Amerikanen hebben in 45 jaar het percentage hunner
negerbevolking, dat een voldoende schoolopleiding heeft
g genoten, op 65 gebracht. In Indië daarentegen kunnen
thans, na anderhalve eeuw van Britsche heerschappij,
_ van elke IOO mannen 90, van elke honderd vrouwen
99 niet lezen en schrijven. Engeland heeft derhalve
Indië bewust geestelijk omlaag gedrukt teneinde het
volk onder economische en politieke slavernij te
kunnen brengen.
Indië was in oude tyden het rükste land ter wereld,
welks schatten een magische aantrekkingskracht uit~
oefenden op de Europeesche en Aziatische veroveraars.
Thans is het 't armste land der aarde. Zijn industrieën,
de bronnen van zijn vroegeren fabelachtigen rijkdom,
zijn door de onrechtvaardige wetgeving van het Britsche
Parlement vernietigd. Niet­Engelsche artikelen zijn on~
derworpen aan invoerrechten van zes tot zeshonderd
procent: een groot aantal der in Indië zelf vervaardigde
artikelen zijn met IO tot 20 procent belast. Door derge~
lijke en overeenkomstige middelen heeft Engeland de
inlandsche nijverheid, waarmee het niet onder gelijke
voorwaarden den strijd kon aanbinden, stelselmatig
onderdrukt. Ook thans nog moeten de Indische katoen~
87
l r