HomeVodjes papierPagina 88

JPEG (Deze pagina), 820.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
Horace Hyndman in ,,The Bankruptcy of India":
,,De waarheid is, dat de Indische maatschappij over .
l het algemeen genomen onder ons bewind ontzettend
l verarmd is en dat deze verarming thans in een razend ·
I tempo toeneemt."
I ,,De schattingscommissie der belastingen laat den
I landbouwer zelfs nog niet voldoende levensmiddelen
I om zichzelf en zijn gezin te voeden", zeide Sir William
, Hunter, en Sir Walter Strickland: ,,Voor mij is Ceylon
I het eiland der ellende; als ik daaraan denk, schaam
I ik mij Engelschman te zijn!"
j T. G. Pedder verklaarde in een ,,OfHcial Report":
,,Onder onze heerschappij snelt het volk den ondergang
I tegemoet." L
Montgomery Martin in zijn ,,History of India":
,,Wij hebben al het mogelijke gedaan om de beklagens­ _
, waardige schepselen, onderworpen aan het wreede
I egoïsme der Engelschen, nog meer te laten verarmen."
I William Digny zegt in zijn ,,Prosperous British India":
I ,,Ik ben absoluut overtuigd, dat de hongersnooden in
Indië alleen het gevolg zijn van de nalatigheid onzer
I heerschers, die niet het juiste te rechter tijd en op de
I juiste wijze doen."
I Aldus beroemde Engelschen over de resultaten der
I Britsche heerschappij in Engelsch~Indië!
Doch laten wü de Indiërs zelf aan het woord.
In de te New­York verschijnende "Fatherland" heeft
de Hindoeschrijver Basanta Koomar Roy een serie
l aanklachten tegen Engeland gepubliceerd, waaraan wij
I het volgende ontleenen:
,,Vóór Indië onder de Engelsche heerschappij kwam,
I bezat elk dorp zijn lagere school, waarin lezen, schrijven
en rekenen werd onderwezen. Duizenden studenten
ontvingen een hoogere opleiding aan de door den staat
y 86
’« , naar 1