HomeVodjes papierPagina 87

JPEG (Deze pagina), 797.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

jaar stierven 19.000.000 menschen in Engelsch­Indië
d den hongerdood, terwijl er in al de oorlogen, welke j
in de 107 jaren tusschen 1793 en 1900 over de ge~
heele wereld gevoerd zijn, 5.000.000 menschen het
leven verloren!
Dat er telkens opnieuw door de Engelsche over~
heerschers in Indië met bloedig geweld opstanden
moesten worden onderdrukt (het laatst nog in 1915
op Ceylon) kan dan ook geen verwondering wekken.
Indië kreunt onder den Britschen hiel. Wil men weten
hoe vooraanstaande Engelschen over de Britsche heer-
schappij in Engelsch~Indië oordeelen? Hier volgen
eenige van de duizenden uitlatingen van bekende
Engelschen, die allen het Engelsche wanbestuur in
Engelsch­Indië ten scherpste aan de kaak stellen.
` Hon. T. S. Shore, gewezen gouverneur~generaal van
Engelsch-Indië, zegt in zijn ,,Notes on Indian affairs",
deel II: ,,I"Iet is het grondbeginsel der Engelschen
geweest om de geheele Indische bevolking op alle
mogelijke wijzen ondergeschikt te maken aan hun eigen i
belangen en voordeel.
De Indiërs zijn tot het uiterste geëxploiteerd; elke
nieuwe provincie, die in ons bezit kwam, werd onder~
worpen aan nog grootere afpersing dan de vorige."
j. Ramsay schrijft in zijn ,,Awakening of India":
,,Tot op het huidige oogenblik is de Indische regeering
steeds een autocratische, een despotische geweest."
En wijlen Keir Hardie in zijn ,,India ·­­ Impressions
and Suggestions":
,,Aldus is het Indische gouvernement naar den vorm
bureaucratisch en dientengevolge wreed en onmee~
doogend in al zijn verhoudingen tot het volk. Voor de
regeering is elke Indiër niets meer dan een zaadje in den
oliemolen, waaruit zooveel mogelijk olie wordt geperst."
85 I